Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Lý 6 Chương 2 Nhiệt học: Sự đông đặc là gì?

CHIA SẺ
Sự đông đặc là gì?; Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây? … trong Kiểm tra 15 phút Lý 6 Chương 2 Nhiệt học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?

A. Đốt một ngọn nến.

B. Đun nấu mỡ vào mùa đông.

C. Pha nước chanh đá.

D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá.

2. Sự đông đặc là sự chuyển từ

A.thể lỏng sang thể rắn.

B. thể rán sang thể lỏng,

C. thể lỏng sang thể hơi.

D. thể hơi sang thể lỏng.

3. Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng ngưng tụ của hơi nước?

A. Đun nước sôi.

B. Phơi quần áo.

C. Ăn kem.

D. uống nước chanh đá.

4. Vào mùa lạnh hơi thở của chúng ta như có “khói” vì

A. hơi nước trong không khí ngưng tụ khi ta thở.

B. do sương mù nhiều.

C. hơi nước bay ra khi ta thở, gặp không khí lạnh và ngưng tụ.

D. do nhiều khói bụi công nghiệp.

5. Một cốc nước càng nhanh bay hơi khi

A. nước trong cốc càng nhiều.

B. nhiệt độ trong cốc càng cao.

C. nhiệt độ trong cốc càng thấp.

D. cốc bịt thật kín.

6. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải của sự sôi?

A. Xảy ra với mọi chất lỏng.

B. Xảy ra cả trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng,

C. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định.

D. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.

7. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước bièn?

A. Càng lên cao nhiệt độ sôi càng giâm.

B. Càng lên cao nhiệt độ sôi càng cao.

C. Nhiệt độ sôi không phụ thuộc vào độ cao.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

8. Tốc độ bay hơi của nước đựng trong cốc hình trụ càng nhỏ khi nào?

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nước trong cốc càng ít.

C. Nước trong cốc càng nóng.

D. Nước trong cốc càng lạnh.

9. Trong các đặc đièm sau đả). đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào cua chất lòng.

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng,

C. Không nhìn thấy được.

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định cua chất lòng.

1.0. Trong các câu sau đây. câu nào đúng, câu nào sai?

A. Sự sôi không phải là sự bay hơi.

B. Sự sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ xác định.

C. Ở nhiệt độ 30°c chỉ có thể có ôxi lỏng.

D. Ở nhiệt độ – 20°c có nước và hơi nước.  E. Khi nước đã sôi nếu tiếp tục đun thì nhiệt độ của nước sẽ tiếp tục tăng.

F. Băng phiến trong thời gian nóng chảy nhiệt độ luôn tăng.


1. Chọn D.

Hiện tượng không liên quan đến hiện tượng nóng chảy là cho nước vào tủ lạnh để làm đá, ở đây là sự đông đặc.

2.: Chọn A.

Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

3.: Chọn D.

Uống nước chanh đá, trên thành ngoài của cốc hơi nước sẽ ngưng tụ thành nước bám vào làm ướt cốc.

4. Chọn C

Vào mùa lạnh hơi thở của chúng ta như có “khói” vì hơi nước bay ra khi ta thở, gặp không khí lạnh và ngưng tụ.

5. Chọn B.

Một cốc nước càng nhanh bay hơi khi nhiệt độ trong cốc càng cao.

6. Chọn D

Đặc điểm xảy ra ờ bất kì nhiệt độ nào là không phải cùa sự sôi.

7. Chọn A

Kết luận đúng: Càng lên cao nhiệt độ sôi càng thấp.

Câu 8. Chọn D.

Tốc độ bay hơi của nước đựng trong cốc hình trụ càng nhỏ khi nước trong cốc càng lạnh.

Câu 9. Chọn D

Sự bay hơi có đặc điểm là xảy ra ờ một nhiệt độ bất kì của chất lỏng.

Vậy đặc điểm không phái của sự bay hơi là D.

Câu 10. A. Sai; B. Đúng: C. Sai: D. Sai: E Sai; G. Sai.