Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Chương Thân môn Sinh học: Những điểm giống nhau giữa thân và cành là gì ?

CHIA SẺ
Những điểm giống nhau giữa thân và cành là gì ?; Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Chương Thân môn Sinh học.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ). Những điểm giống nhau giữa thân và cành là gì ?

2. (6đ). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Mỗi cây thường có một thân chính, hướng thẳng đứng.

2

Dọc thân và cành có lá, ở kẽ lá là chồi nách.

3

Chồi nách gồm 3 loại : chồi hoa và chồi lá, chồi ngọn.

4

Cây thân cỏ, nhất là thân leo (như mồng tơi, mướp, bí…) dài ra rất chậm.

5

Để tăng năng suất cây trồng, tùy từng loại cây mà bấm ngọn hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.

6

Đối với những cây hai lá mầm, cấu tạo phần thân non và phần thân già (trưởng thành) giống nhau.

7

Thân cây một lá mầm phân biệt vỏ và trụ giữa, các bó mạch xếp thành vòng trong thân.

8

Để nhân giống nhanh cây ăn quả như : cam, bưởi, nhãn, vải, hồng xiêm… nhân dân ta thường dùng phương pháp chiết cành.

9

Đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây.

10

Mô phân sinh ngọn gồm một nhóm tế bào có khả năng phân chia làm cho thân, cành dài ra.


1. (4đ). Trên thân có các thân phụ là các cành, đỉnh thân chính và cành có chồi ngọn. Dọc thân và cành có lá, ở kẽ lá là chồi nách. Thân và cành đều gồm những bộ phận giống nhau nên cành còn gọi là thân phụ. Cành chỉ khác thân ở điểm : cành do chồi nách phát triển thành còn thân do chồi ngọn phát triển thành. Thân thường mọc đứng, cành thường mọc xiên.

2. (6đ).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ

Đ

S

S

Đ

S

S

Đ

Đ

Đ