Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đáp án và đề kiểm tra 15 phút Số học 6 THCS Hưng Thạnh năm 2017

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 15 phút Số học lớp 6 của trường THCS Hưng Thạnh năm 2017 do Dethikiemtra.com sưu tầm và cập nhật chi tiết tại đây.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN:TOÁN

 Đề :

Câu 1 : (3đ) Hãy tính số phần tử của tập hợp

A = {34 ;36,38 ;… ;98}

Câu 2 : (6đ) Tính nhanh

1. 46 + 17 + 54

2. 35.25

Câu 3 : (1đ) Tìm x, biết

17(x – 13) = 17

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ HỌC 6 – TRƯỜNG THCS HƯNG THẠNH

NĂM 2017

Câu 1 : (3đ) Hãy tính số phần tử của tập hợp

A = {34 ;36,38 ;… ;98} có (98 – 34 ) :2 + 1 = 33(phần tử)  (3đ)

Câu 2 : (6đ) Tính nhanh

1. 46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17
= 100 + 17
= 117    (3đ)

2. 35.25 = (4.25).35

=100.35

=3500  (3đ)

Câu 3 : (1đ) Tìm x, biết

17(x – 13) = 17

x – 13 = 17/17
x – 13 = 1

x = 1 + 13

x = 14   (1đ)