Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Toán 6 năm 2015 trường THCS Bích Hòa

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Toán lớp 6 trường THCS Bích Hòa: Tập hợp,Lũy thừa với số mũ tự nhiên, Thứ tự thực hiện phép tính.

A. Ma trận đề kiểm tra toán 6 chương 1

         

        Cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  

 

Cộng

Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Tập hợp 1

0.5đ

1

0.5đ

1

  1

 

 

4

2. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 2

2

1

  1

6

3. Thứ tự thực hiện phép tính 1

    1

 

  2

Tổng số câu

Tổng số điểm

4

2.5đ                     

4

2.5đ               

   4

                                               

12

10  

B.Đề kiểm tra Toán lớp 6 chương 1

Đề bài

I.Phn trc nghim:  (3 điểm)  Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

1: Cho A = {3; 4; 5}

A.{2}⊂ A      
B.4 ∈ A              
C.0 ∈ A            
D.3 ∉ A

 2: Số phần tử của tập hợp A = { x ∈ N / 0 < x < 4} là

A. 2          
B.3              
C.4                      
D.5

Câu  3: Tìm n biết :   7n = 1

A. n = 1      
B.n = 2      
C.n = 0                  
D.n ∉ Ø

Caâu 4: Kết quả của biểu thức 32.3 bằng:

A.37               
B.33             
C.34                 
D.93

5:  Giá trị của biểu thức  12 + 32  + 22  là :

A.2            
B.28            
C.14                             
D.49

6:  So sánh 45 và 25

Advertisements (Quảng cáo)

A.45 > 25             
B.45= 25                
C.25 > 45

II. Tự luận: (7đ)

Bài 1: (3đ)

a) Tính nhanh

57.76+13.57+11.57

b) Thứ tự thực hiện các phép tính:

{23.30 –[76 –(9-3)2]}:50

Bài 2:  (2đ)  Cho tập hợp M = { 27; 29; 31; ……; 143 }

Advertisements (Quảng cáo)

a) Tìm số phần tử của tập M

b) Tính tổng các phần tử của tập M

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

a) 17.(x – 42 ) = 23 + 32

b) 22x : 22 = 10.24 + 24


C.Đáp án và thang điểm đề kiểm tra Toán lớp 6 chương 1.

I.Phần trắc nghiệm: 

1 2 3 4 5 6
B B C B C A

 II. Tự luận:

Bài 1: (3đ) 

a)  57.76+13.57+11.57

= 57( 76 + 13 + 11)   (0.5đ)

= 57.100                    (0.25đ)

= 5700                      (0.25đ)

b) {23.30 –[76 –(9-3)2]}:50

= {240 –[76 –62]}:50

= {240 – 40}:50

= 200:50

= 4     (mỗi bước đúng được 0.5đ)

Bài 2:  (2đ)  Cho tập hợp M = { 27; 29; 31; ……; 143 }

a) Tìm số phần tử của tập M

(143- 27): 2+ 1

= 116: 2+ 1

= 58+ 1

= 59

( mỗi bước đúng được 0.25đ)

b) Tính tổng các phần tử của tập M

(27 + 143). 59 : 2

= 170 . 59 : 2

= 10030 : 2

= 5015

(mỗi bước đúng được 0.25đ)

Bài 3: (2đ)

a) 17.(x – 42 ) = 23 + 32

17.(x – 16) = 17         (0.25đ)

x – 16 =     (0.25đ)

x = 1 + 16        (0.25đ)

x = 17              (0.25đ)

b) 22x : 22 = 10.24 +  6.24         22x :  22   = 24 ( 10 + 6 ) (0,2đ)

22x – 2       = 24. 24      (0,2đ)

22x – 2      = 28         (0,2đ)

 2x – 2   = 8      (0,2đ)

2x = 10     (0,2đ)

 x = 5

 

Nguồn đề thi và đáp án thầy: Đặng Ngọc Trình – Trường THCS Bích Hòa – Thanh Oai – Hà Nội.

Advertisements (Quảng cáo)