Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Số học lớp 6 chương 1 năm 2015

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Số học lớp 6 chương 1 năm 2015 trường THCS Bích Hòa – Hà Nội.

A. Ma trận đề kiểm tra 15 phút Toán số học lớp 6

 

Cấp độ/   Chủ đề

Nhận biết

 

Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
 Tập hợp N các số tự nhiên. 2

4 điểm

 

 

 

2

4 điểm

 

Các phép tính trong N 2

5 điểm

 

1

1điểm

 

3

6 điểm

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

 

2

4 điểm

 

2

5 điểm

 

1

1điểm

 

5

10 điểm

 

B.Đề kiểm tra 15 phút chương 1 Số học lớp 6

ĐỀ BÀI 

1 : (4 điểm) Hãy viết  tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó :

A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; … ; 49}

B= {11 ; 12 ; 13 ;… ; 99}

2 : (5 điểm) Tính nhanh

a) 46 + 17 + 54;

b) 4. 35. 25; .

Advertisements (Quảng cáo)

3 : (1 điểm) Tìm x, biết

3x + 15 = 2.32


C.Đáp án và thang điểm đề kiểm tra 15 phút chương 1 Số học lớp 6

1: (4 điểm) Hãy xác định tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp đó :

a) A = {x ∈ N / x ≤ 49}          (2đ)

b) B ={x ∈ N / 11 ≤ x ≤ 99}    (2đ)

Advertisements (Quảng cáo)

2 : (5 điểm) Tính nhanh

a) 46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17  (1đ)
= 100 + 17           (1đ)
= 117                   (0.5đ)

b)35.25 = (4.25).35 (1đ)

=100.35        (1đ)

=3500           (0.5đ)

3 : (1 điểm) Tìm x, biết

3x + 15 = 2.32

3x + 15 = 18 (0.25đ)

3x         = 18-15 (0.25đ)

3x         = 31  (0.25đ) 

x          = 1  (0.25đ)

Advertisements (Quảng cáo)