Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài trang...

Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài trang 78, 79 Sách giáo khoa Lý 6

CHIA SẺ

Bài Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo): Giải bài tập C1,C2, C3,C4, C5 trang 78; bài C6,C7 trang 79 SGK Vật Lý 6.

1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Tới nhiệt độ 800C thì băng phiến bắt đầu đông đặc.


2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

– Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;

HD: 1. Đường biểu diễn từ phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

2. Đường biểu diễn từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang.

3. Đường biểu diễn từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.


3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

– Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

Trả lời: Giảm; Không thay đổi; Giảm


4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:

Quảng cáo

Quảng cáo

a) Băng phiến đông đặc ở (1)……………. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)……………. nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3)……………..

Các từ để điền:

– 700C, 800C, 900C

– Bằng, lớn hơn, nhỏ hơn

– Thay đổi, không thay đổi.

Trả lời : (1) 800C; (2) Bằng; (3) Không thay đổi


5. Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?2015-12-29_163500

Nước đá. Từ phút 0 đến phút thứ 1 nhiệt độ của nước đá tăng dần từ -40C đến 00C. Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4, nước đá nóng chảy, nhiệt độ không thay đổi. Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7, nhiệt độ của nước đá tăng dần


Bài C6: Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

– Đồng nóng chảy: Từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc

– Đồng lỏng đông đặc: Từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc


7. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ?

Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan.

Quảng cáo

CHIA SẺ