Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống (Bài 1,2,3 trang 6...

Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống (Bài 1,2,3 trang 6 SGK môn sinh 6)

CHIA SẺ

Mở đầu sinh học – Giải bài 1,2,3 trang 6 SGK Sinh 6 : Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống.

  • Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.
  • Lớn lên và sinh sản.

Bài 1: Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Hướng dẫn:

Vật sống

Vật không sống

– Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

– Không có sự trao đổi chất.

– Có khả năng cử động, vận động.

– Không có khả năng cử động, vận động.

– Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

– Không lớn lên, sinh sản và phát triển.


Bài 2: Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu / vào □ cho ý trả lời đúng):

□    a)      Lớn lên

□    b)    Sinh sản

□    c)   Di chuyển

□    d)   Lấy các chất cần thiết

□     e) Loại bỏ các chất thải

Đáp án đúng là a, b, d và e.


Bài 3: Đặc điểm cơ bản của cơ thể sống là gì?

Đánh dấu + vào ô trống chỉ câu trả lời đúng:

 a) Trao đổi chất.

 b) Vận động, lớn lên và sinh sán.

c) Lấy khí cacbônic và thải ôxi.

d) Cả b và c.

Câu trả lời đúng: a và b.

CHIA SẺ