Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 22,23 Toán 5: Ôn tập Bảng đơn vị độ dài

 Ôn tập Bảng đơn vị độ dài: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 22; bài 2,3,4 trang 23 SGK Toán 5

Bài 1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

Bài 1

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:
– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé
– Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn

Giải bài 1: a)

Đáp án bài 1

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:
– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé : 1km = 10hm
– Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn: 10dm = 1m


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = … dm  

342dm = … cm    

Advertisements (Quảng cáo)

15cm = … mm      

b) 8300m = … dam  

4000m = … hm   

25 000m = … km

c) 1mm = …cm

1cm = … m              

Advertisements (Quảng cáo)

1m = … km

Giải: a) 135m = 1350 dm  ;    342dm = 3420 cm;   15cm = 150 mm

b) 8300m = 830 dam;     4000m = 40 hm;   25 000m =25 km

c) 1mm = 1/10cm;   1cm = 1/100 m ;         1m = 1/1000 km


Bài 3 trang 23: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4km 37m = … m                        b) 354dm = … m … dm
8m 12cm = … cm                           3040m = … km … m

Giải: a) 4km 37m = 4037m                          b)  354dm = 35m 4dm
8m 12cm = 812cm                                3040m = 3km 40m.


Bài 4 trang 23 Toán 5 : Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Hướng dẫn giải: Đường sắt từ Đà Năng đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 + 144 = 935 (km)

Đường sắt từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài:

791 +935 = 1726 (km)

Đáp số: a) 935km       b) 1726km.

Advertisements (Quảng cáo)