Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề 3 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5: Hỏi người ta sơn thùng đó hết bao nhiêu ki-lô-gam sơn?

CHIA SẺ
Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Người ta làm một bể cá hình hộp chữ nhật không nắp dài 0,6m ; rộng 0,4m ; cao 0,3m. Tính diện tích kính để làm bể cá đó.

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hình lập phương thứ nhất có cạnh dài 5cm, hình lập phương thứ hai có cạnh dài 1,5dm.

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất là:

A. 100cm2

B. 150cm2

C. 125cm2

b. Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai là :

A. 2,25dm2

B. 13,5dm2

C. 9dm2

c. Diện tích xung quanh cuả hình lập phương thứ hai gấp diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất :

A. 3 lần

B. 6 lần

C. 9 lần

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Người ta gò một cái thùng hình lập phương không có nắp. Cạnh dài 5,4dm. Tính diện tích tôn để gò thùng đó (không kể nếp gấp).

A. 145,8dm2                                    B. 1,1664m2                         C. 2,7m2

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Người ta làm một bể cá hình hộp chữ nhật không nắp dài 0,6m ; rộng 0,4m ; cao 0,3m. Tính diện tích kính để làm bể cá đó.

A. 0,94m2                     B. 0,84m2                             C. 1,08m2

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật chiều dài là 1,4m, chiều rộng bằng \(\dfrac{1}{2}\) chiều dài, chiều cao là 0,6m. Người ta sơn tất cả các mặt trong và ngoài thùng đó. Biết cứ 3m2 thì tốn 0,6kg sơn. Hỏi người ta sơn thùng đó hết bao nhiêu ki-lô-gam sơn ?

A. 1,4kg

B. 1,6kg

C. 1,8kg

5. Viết số thích hợp vào ô trống :

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

6,4m

\(\dfrac{1}{2}\) m

Chiều rộng

9cm

Chiều cao

8cm

2,3m

.. m

Chu vi mặt đáy

44cm

Diện tích mặt đáy

\(\dfrac{1}{6}{m^2}\)

Diện tích xung quanh

45,54m2

Diện tích toàn phần

6. Người ta sơn một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật. Chiều dài là 1,5m, chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{5}\) chiều dài , chiều cao là 0,6m. Hỏi diện tích cần sơn là bao nhiêu ? (biết rằng sơn cả mặt trong và ngoài).


1.

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất là:

A. 100cm2

Đ

B. 150cm2

S

C. 125cm2

S

b. Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai là :

A. 2,25dm2

S

B. 13,5dm2

S

C. 9dm2

Đ

c. Diện tích xung quanh cuả hình lập phương thứ hai gấp diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất :

A. 3 lần

S

B. 6 lần

S

C. 9 lần

Đ

2. A.

3. B

4.

A. 1,4kg

Đ

B. 1,6kg

S

C. 1,8kg

S

5.

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

13cm

6,4m

\(\dfrac{1}{2}\) m

Chiều rộng

9cm

3,5m

\(\dfrac{1}{3}\) m

Chiều cao

8cm

2,3m

\(\dfrac{1}{4}\) m

Chu vi mặt đáy

44cm

19,8m

\(\dfrac{5}{3}\) m

Diện tích mặt đáy

117cm2

22,4m2

\(\dfrac{1}{6}{m^2}\)

Diện tích xung quanh

352 cm2

45,54 m2

\(\dfrac{5}{{12}}{m^2}\)

Diện tích toàn phần

586 cm2

90,34 m2

\(\dfrac{3}{4}{m^2}\)

6.

Chiều rộng của hộp là:

\(\dfrac{3}{5} \times 1,5 = 0,9\,\left( m \right)\)

Diện tích toàn phần của thùng là:

\(2 \times \left( {1,5 + 0,9} \right) \times 0,6 + 2 \times 1,5 \times 0,9 \)\(\,= 5,58\left( {{m^2}} \right)\)

Do sơn hai mặt nên diện tích phần thùng phải sơn là:

\(2 \times 5,58 = 11,16\left( {{m^2}} \right)\)

         Đáp số : 11,16m2