Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3 trang 6 Toán 5: Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

Chương 1 – Ôn tập tính chất cơ bản của phân số: bài 1,2,3 trang 6 môn Toán  lớp 5. Áp dụng tính chất cơ bản của PS để rút gọn và quy đồng mẫu số các PS.

  • Nhân cả tử và mẫu với 1 số nguyên khác 0 khác 0 được 1 PS bằng PS đã cho. a/b = a.m / b.m , với m ∈ Z và m ≠ 0.
  • Nếu chia hết cả TS và MS của 1 PS cho cùng một STN khác 0 thì được 1 PS bằng PS đã cho a/b = a:n/b:n, với n ∈ ƯC(a;b).
  • Quy đồng mẫu số: Là làm cho các PS đã cho có cùng 1 MS và có giá trị bằng PS ban đầu

1.Rút gọn: 15/25; 18/27; 36/64

15/25 = 15:5 / 25:5 = 3/5

18/27 = 18:9 / 27:9 = 2/3

36/64 = 36:4 / 64:4 = 9/16


2. Quy đồng mẫu :

a) 2/3 và 5/8

b) 1/4 và 7/12

c) 5/6 và 3/8

Advertisements (Quảng cáo)

HD. a) Mẫu số chung: 24 →  2/3 = 2×8 / 3×8 = 16/24;  5/8 = 5×3 / 8×3 = 15/24

b)  MSC : 12 →  1/4 = 1×3 / 4×3 = 3/12;    7/12

c) MSC 48 →  5/6 = 5×8 / 6×8 = 40/48;  3/8 = 3×6 / 8×6 = 18/48


3. Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

2/5; 4/7; 12/30; 12/21; 20/35; 40/100

Advertisements (Quảng cáo)

ĐS: 12/30 = 12:6 / 30:6 = 2/5

40/100 = 40:20 / 100:20 = 2/5

Vậy 12/30 = 40/100 = 2/5

12/21 = 12:3 / 21:3 = 4/7

20/35 = 20:5 / 35:5 = 4/7

Vậy 12/21 = 20/35 = 4/7


Gợi ý làm bài trong vờ bài tập như dưới đây, các em tham khảo nhé:

Bài 1 + 2a.

Bài 2bc

3. Nối với PS a) bằng 2/5;       b) bằng 12/18.

Đáp số: Dựa vào đề bài đã cho, ta có thể nối được các PS = 2/5 là: 4/10; 12/30; Các PS = 12/18 là: 2/3 và 6/9. Chi tiết như hình dưới đây.

Hình bài – 3.

Advertisements (Quảng cáo)