Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

[Đề số 1] Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5:  Tính diện tích hình thang ABCD và diện tích hình tam giác BCN

CHIA SẺ
Đề thi học kì 2 môn  Toán lớp 5 – Đề số 1: Tính diện tích hình thang có độ dài đáy lớn là 23cm, đáy bé là 18cm, chiều cao là 14cm

1. a. Khoanh vào chữ đặt dưới hình thang.

b. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

A. Diện tích hình thang bằng tích độ dài hai đáy nhân với đường cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

B. Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

a. Tính diện tích hình thang có độ dài đáy lớn là 23cm, đáy bé là 18cm, chiều cao là 14cm.

A. 280cm2                B. 287cm2                     C. 574cm2

b. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 46cm, đáy bé bằng \(\dfrac{1}{2}\) đáy lớn, chiều cao là 16m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

A. 1104m2                B. 562m2                       C. 552m2

c. Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy là \(\dfrac{1}{2}\)m và \(\dfrac{1}{4}\)m, chiều cao là \(\dfrac{1}{6}\)m.

A. \(\dfrac{1}{6}{m^2}\)                                B. \(\dfrac{1}{8}{m^2}\)                               C. \(\dfrac{1}{{16}}{m^2}\)

3. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 24m, đáy bé bằng \(\dfrac{2}{3}\) đáy lớn, chiều cao là 15m. Tính diện tích mảnh đất đó.

4. Tính diện tích hình thang ABCD và diện tích hình tam giác BCN.

5. Một khu đất hình thang có trung bình cộng hai đáy là 38m, chiều cao là 31,5m. Tính diện tích khu đất đó.


1.

a. A ; D ; E

b. B

2.

a. B.                                     b. C.                                              c. C.

3.. 

Đáy bé của hình thang là:

             \(\dfrac{2}{3} \times 24 = 16\) (m)

Diện tích hình thang :

             (24 + 16) ⨯ 15 : 2 = 300 (m2)

                                    Đáp số: 300 m2

4.. 

Đáy DC là : 32 + 12 = 44 (cm).

Diện tích hình thang ABCD :

             (32 + 44) ⨯ 26,4 : 2 = 1003,2 (cm2)

Diện tích tam giác BCN :

             26,4 ⨯ 12,2 : 2 = 158,4 (cm2)

                            Đáp số: Hình thang ABCD: 1003,2 cm2;

                                       Hình tam giác BCN: 158,4 cm2.

5.

Tổng độ dài hai đáy là:

            38 ⨯ 2 = 76 (m2)

Diện tích khu đất đó là:

            76 ⨯ 2 31,5 : 2 = 1197 (m2)

                                 Đáp số : 1197m2.