Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 4 SGK Toán 5: Ôn tập khái niệm về phân số

CHIA SẺ

Ôn tập khái niệm về phân số: Giải bài 1,2,3,4 trang 4 SGK Toán 5 Chương 1. 

Mục tiêu bài học:

  • Củng cố khái niệm ban đầu về PS: Đọc, viết PS.
  •  Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng PS.

1) Có  thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đó cũng được là thương của phép chia đã cho.

2) Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành PS có mẫu-số là 1.

3) Số 1 có thể viết thành PS có tử-số và mẫu-số bằng nhau và khác 0.

4) Số 0 có thể viết thành PS có tử số là 0 và mẫu-số khác 0.


Bài 1. a) Đọc các phân-số: 5/7; 25/100; 91/38; 60/17; 85/1000

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân-số trên.

Đ/S: a) 5/7: Năm phần bảy;

25/100: hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm);

91/38: chín mươi mốt phần ba mươi tám;

60/17: sáu mươi phần mười bảy;

85/1000: tám mươi lăm phần nghìn.

b)

Phân-số 5/7 25/100 91/38 60/17 85/1000
Tử-sổ 5 25 91 60 85
Mẫu-số 7 100 38 17 1000

Bài 2. Viết các thương dưới dạng phânsố: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

HD. 3: 5 = 3/5;        75: 100 = 75/100;                 9:17 = 9/17

2016-05-25_102134


Bài 3. Viết các số tự nhiên dưới dạng PS có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

HD. 32 = 32/1;   105 = 105/1;        1000 = 1000/1

2016-05-25_102530


Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

2016-05-25_102614

ĐS: a) 6/6;  b) 0 = 0/5

2016-05-25_102643


Đáp án bài tập trong vở bài tập.

1.Điền vào ô trống:

Viết Đọc Tử số Mẫu số
75/100 Bảy mươi lăm phần trăm 75 100
4/11 Bốn phần mười một 4 11
63/25 Sáu mươi ba phần hai lăm 63 25
80/100 Tám mươi phần trăm 80 100
95/100 Chín mươi phần trăm 95 100

Đáp án bài 2,3,4- Vở bài tập