Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Thi kì 1 môn Sinh lớp 11: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

CHIA SẺ
Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?;  Động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì … trong Thi kì 1 môn Sinh lớp 11. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

1. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự:

A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin.

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực hiện phản ứng → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin.

C. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → Bộ phận thực hiện phản ứng.

D. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận trả lời kích thích → Bộ phận thực hiện phản ứng.

2. Trong các phát biểu sau:

(1) Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.

(2) Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.

(3) Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng.

(4) Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.

Các phát biểu đúng về phản xạ là:

A. (1), (2) và (4)

B. (1), (2), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)

D. 1), (2) và (3)

3. Động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì:

A. duỗi thẳng cơ thể.

B. co toàn bộ cơ thể.

C. di chuyển đi chỗ khác.

D. co ở phần cơ thể bị kích thích.

4.  Cho các bộ phận sau:

(1) đỉnh dễ;

(2) Thân;

(3) chồi nách;

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa;

(6) Lá.

Mô phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) và (3).

B. (2), (3) và (4).

C. (3), (4) và (5).

D. (2), (5) và (6).

5. Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

A. do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra.

B. do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra.

C. do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra.

D. do mô phân sinh lóng của cây tạo ra.

6. Cho các hoocmôn sau:

(1) Auxin;

(2) Xitôkinin;

(3) Gibêrelin;

(4) Êtilen;

(5) Axit abxixic.

Hoocmôn thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là

A. (1) và (2).

B. (4).

C. (3).

D. (4) và (5).

7. Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật là:

A. Tính chuyên hóa cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

C. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.

D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.

8. Auxin chủ yếu sinh ra ở:

A. Đỉnh của thân và cành.

B. Lá, rễ.

C. Tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả

D. Thân, cành.

9.Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của:

A. Các hệ cơ quan trong cơ thể.

B. Cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào.

C. Các mô trong cơ thể.

D. Các cơ quan trong cơ thể.

1.0. Sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là:

A. Sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

B. Sinh trưởng và phân hóa tế bào.

C. Sinh trưởng,  phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

D. Phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

1.1. Testosterone được sinh sản ra ở:

A. Tuyến giáp.

B. Tuyến yên.

C. Tinh hoàn.

D. Buồng trứng.

1.2. Cho các loại hoocmôn sau:

(1) Testosterone;

(2) Ơstrogen;

(3) Ecđixơn

(4) Juvenin;

(5) LH;

(6) FSH.

Loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là

A. (3).

B. (3) và (4).

C. (1), (2) và (4).

D. (3), (4), (5) và (6).

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0đ)

1. (3,0đ). Nêu sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được? Cho ví dụ?

2. (2,0đ). Trình bày các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống?

3. (2,0đ). Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn ở thực vật?

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

1.C

2.D

3.B

4.D

5.B

6.D

7.A

8.A

9.B

10.C

11.C

12.B

 

 

 

 B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0đ)

1. (3đ)

Đặc điểm

TẬP TÍNH BẨM SINH

TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC

 

Khái niệm

Là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ và đặc trưng cho loài.

Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho cá thể.

Cơ sở

thần kinh

– Là chuỗi phản xạ không điều kiện. Trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được gen qui định sẵn từ khi sinh ra.

– Là chuỗi phản xạ có điều kiện. Quá trình hình thành tập tính là sự hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron.

Tính chất

Thường bền vững và không thay đổi.

Không bền vững, có thể thay đổi.

Ví dụ

Ve sầu kêu vào mùa hè.

Ếch đực kêu vào mùa sinh sản…

Chuột nghe tiếng mèo thì bỏ chạy.

Người đi đường thấy đèn đỏ thì dừng lại…

2. (2đ) Hai hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecdixon và juvenin.

– Ecđixơn: Do tuyến trước ngực sản xuất, gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

– Juvenin:

+ Do thể allata sản xuất.

+ Phối hợp với ecdixon gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình sâu biến đổi thành nhộng và bướm.

3. (2đ) – Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy, sau đó hạt phấn nẩy mầm trên núm nhụy.

– Có 2 hình thức thụ phấn là: tự thụ phấn và thụ phấn chéo (giao phấn).

+ Tự thụ phấn là hình thức thụ phấn xảy ra trên một cây.

+ Thụ phấn chéo là hình thức thụ phấn xảy ra giữa 2 hay nhiều cây với nhau.