Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Thi học kì 1 lớp 9 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=6cm, AC=8cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng BC bằng bao nhiêu?

Điều kiện xác định của biểu thức x−8 là; Tính giá trị của biểu thức : 

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy viết vào tờ giấy thi chữ cái in hoa trước đáp án đúng.

Câu 1.Điều kiện xác định của biểu thức x−8 là

A.               B.            

C.               D. 

Câu 2. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng y=7x+3?

A.               B.

C.          D. 

Câu 3. Giá trị của biểu thức bằng

A.                 B.

C.                      D. 

Câu 4. Cho tam giác  vuông tại  biết  . Khi đó độ dài đoạn thẳng  bằng

A..                           B..

C. .                   D..

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5. Cho tam giác  vuông tại , đường cao H. Hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng?

A.

B.

C. 

D. 

Câu 6. Cho tam giác vuông ở Khi đó,  bằng

A.                B.

C.                D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 7: (1,5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

a) Tính giá trị của biểu thức : 

b) Tìm x, biết : 

Câu 8: (1,0 điểm) Cho hàm số bậc nhất : (k là tham số)     

a) Vẽ đồ thị hàm số khi 

b) Tìm  để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 

Câu 9: (1,5 điểm) Cho biểu thức a>0 và 

a) Rút gọn 

b) Tìm  để P có giá trị bằng 

Câu 10: (2,5 điểm) Cho lấy điểm  cách O một khoảng bằng 2R. Kẻ các tiếp tuyến  và  với đường tròn (C là các tiếp điểm). Đường thẳng qua O và vuông góc với  cắt AC tại 

a) Tính độ dài đoạn thẳng  theo 

b) Tính số đo góc 

c) Chứng minh tam giác  cân tại 

Câu 11: (0,5 điểm) Cho là các số không âm thỏa mãn :

Tính giá trị của biểu thức 

Advertisements (Quảng cáo)