Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 Chương 4: Trong chu kỳ biến đổi của nước biển có kèm theo sự biến đổi năng lượng của dạng nào sang dạng nào?

CHIA SẺ
Để đun sôi 2 lít nước thì phải tốn 1 nhiệt lượng 410000J trong khi nhiệt lượng cần thiết để 2 lít nước sôi là 290000J. có gì mâu thuẫn với định luật bảo toàn năng lượng không? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 Chương 4. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Trong chu kỳ biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên sông, suổi về biển) có kèm theo sự biến đổi năng lượng của dạng nào sang dạng nào?

2. Để đun sôi 2 lít nước thì phải tốn 1 nhiệt lượng 410000J trong khi nhiệt lượng cần thiết để 2 lít nước sôi là 290000J. có gì mâu thuẫn với định luật bảo toàn năng lượng không?

3. Một nhà máy nhiệt điện mỗi giờ tiêu tốn trung bình 10 tấn than đá. Biết năng lượng do 1kg than bị đốt cháy là  2,93.107 J, hiệu suất của nhà máy là 25%. Hãy tính công suất điện trung bình của nhà máy?


1.Trong chu kỳ biến đổi của nước biển:

Quang năng => nhiệt năng => cơ năng => nhiệt năng.

2.Không, vì nhiệt năng của bếp đã có 1 phần chuyển hóa thành dạng nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh.

3. :  Năng lượng do 1 tấn than đá bị đốt cháy là:

Atp = 104 .2,03.107 = 2,93.1011 J

Phần năng lượng chuyển hóa thành điện năng:

\(A = \dfrac {{A_{tp}.25\% } }{ {100\% }} =\dfrac {{2,{{93.10}^{11}}.25\% } }{ {100\% }}\)\(\, \approx {7.3.10^{10}}\,J\)

Công suất trung bình: \(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{7,{{3.10}^{10}}}}{{3,{{6.10}^3}}} = 2,{03.10^7}\,J\)