Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút Đề số 3 Chương Lý: Ảnh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ là ảnh gì?

CHIA SẺ
Chiếu một tia sáng từ thủy tinh ra không khí dưới góc tới i = 350. Kết quả nào sau đây là hợp lý? … trong Đề kiểm tra 15 phút Đề số 3 Chương Lý. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

A.TRẮC NGHIỆM

1.Khi chiếu 1 tia sáng tới từ không khí vào nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau?

A. Mặt phẳng chứa tia tới

B. Mặt phẳng chứa pháp tuyến tại điểm tới

C. Mặt phẳng chứa tia tới và  pháp tuyến tại điểm tới

D. Mặt phẳng vuông góc với mặt nước.

2.Chiếu một tia sáng từ thủy tinh ra không khí dưới góc tới i = 350. Kết quả nào sau đây là hợp lý?

A. Góc khúc xạ r = 00

B. Góc khúc xạ r = 300

C. Góc khúc xạ r = 350

D. Góc khúc xạ r = 400

3.Khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính phân kỳ, có các câu phát biểu sau, hãy chọn câu phát biểu đúng?

A. Tia tới song song với trục chính cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm

B. Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính sẽ truyền thẳng

C. Tia tới hướng tới tiêu điểm F’ ở bên kia thấu kính cho tia ló song song với trục hoành

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

4.Đặt 1 vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính tại tiêu điểm của thấu kính phân kỳ. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ cao như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau?

A. Lớn hơn vật

B. Nhỏ hơn vật

C. Bằng vật

D. Chỉ bằng 1 nửa vật.

5.ảnh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ là

A. ảnh thật, cùng chiều với vật

B. ảnh ảo, cùng chiều với vật

C. ảnh thật, ngược chiều với vật

D. ảnh ảo, ngược chiều với vật.

B. TỰ LUẬN

6.Vẽ tiếp tia ló của ba tia tới trong hình 6a

 

7. Vẽ tiếp tia ló của ba tia tới trong hình 7a


1. : Chọn C

Khi chiếu 1 tia sáng tới từ không khí vào nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và  pháp tuyến tại điểm tới, còn gọi là mặt phẳng tới.

2. : Chọn D

Chiếu một tia sáng từ thủy tinh ra không khí thì góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Góc tới i = 350 thì góc khúc xạ r > 350.

Vậy chọn D.

3. : Chọn D

Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Vậy chọn D

4. : Chọn D

Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ cao chỉ bằng 1 nửa vật.

5. : Chọn C

Anh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ là ảnh thật, ngược chiều với vật.

6. :

 

Dựa vào đường truyền của ba tia đặc biệt, ta vẽ được hình 6b

7.Dựa vào tính chất tia đặc biệt

Ta vẽ được các tia như hình 7b