Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 3 Đề kiểm tra chương 3 Đại số 9 – Hệ hai...

3 Đề kiểm tra chương 3 Đại số 9 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

CHIA SẺ

Thầy cô và các em học sinh tham khảo Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 đại số lớp 9 – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

ĐỀ SỐ 1

Phần trắc nghiệm

1: Cặp số (1;0) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

A.3x-2y=3     B. 3x-y=1

C. 0x+3y=9     D.2x+0y=5

2: Cho phương trình x+y=1 (1). Phương trình nào sau đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm.

A.3x-2y=5     B. 3x+y=1     C.x+3y=9     D.2x+2y=2

3: Cho phương trình 2x+y=3 (2). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (2) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số có nghiệm duy nhất.

A.4x+2y=6     B.x+2y=1     C.6x+3y=1     D.-2x-y=-3

4: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:

A.(2;1)     B.(-2;-1)     C.(2;-1)     D.(3;1)

5: Hệ phương trình:

A.Có nghiệm duy nhất (-3;2)

B. Có vô số nghiệm

C.Hệ vô nghiệm

6: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 4 và số dư là 3. Số cần tìm là:

A. 49     B. 35     C. 42     D. 56

Phần tự luận

1:( 3 diểm) Giải các hệ phương trình sau

2: (1 điểm) Cho hệ phương trình:

Tìm k để hệ phương trình có nghiêm duy nhất?

3: (3 điểm) Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 520 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 12%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm được 577 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

1A; 2D; 3B; 4C; 5A; 6B

 3: Gọi số dụng cụ xí nghiệp I làm theo kế hoạch la x (dụng cụ)

Gọi số dụng cụ xí nghiệp II làm theo kế hoạch la y (dụng cụ)

Điều kiện x;y nguyên dương.

Vì theo kế hoạch hai xí nghiệp phải làm 520 dụng cụ,nên ta có phương trình: x+y=520 (1)

Thực tế xí nghiệp I vượt mức kế hoạch 10% và xí nghiệp II vượt mức kế hoạch 12% nên ta có phương trình:


ĐỀ SỐ 2


ĐỀ SỐ 3

____ HẾT _____