Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 8 năm 2015 trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Nội dung đề kiểm tra KSCL đầu năm lớp 8 gồm  8 câu trắc nghiệm va 3 câu tự luận.

I . PHN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

1. Nghiệm của đa thức 2x +2  là:

A.1              
B.-1               C.2                        
D.-2

2: Giá trị của biểu thức 5x2 – 6x + 2  tại x = -1 là
A.   7             B.   9                     C.   11               D.   13

3: Cho A(x) = 2x3 + 3x – 1 và B(x) = x2 – x3  – x  thì A(x) + B(x) = ?

A.x2 – x3 – x                      
B.x2 + x3  – 2x – 1

C.x2 + x3  + 2x – 1          
D.x2 – x

4: Thực hiện phép nhân x(x + 2) ta được:

A. x2 + 2x      
B.x2 +2              
C.2x + 2              D.x2 -2x

Advertisements (Quảng cáo)

5: Cho  Δ ABC vuông tại A . Theo định lý Pytago ta có:

A. AB2 = AC2 + BC2 ;                
B.AC2 = AB2 + BC2;

C.BC= AB2 + AC2;                
D.BC = AB2 + AC2

6: Cho Δ ABC, đường trung tuyến AM. Gọi G là trọng tâm của Δ AB
C.Ta có:

cau 6 kscl dau nam 8

7: Trong tam giác đều : trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn điểm :
A. Trùng nhau                
B.Thẳng hàng

C.Không trùng nhau     D.Có một điểm cách đều ba điểm còn lại.

Advertisements (Quảng cáo)

8: Cho Δ ABC có góc A =700, góc B = 500, góc C = 600. Ta có:

A. AC > AB > BC          
B.AB > BC > AC                  

C.BC > AB > AC             D. BC > AC > AB


B.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1 (1,5 đ): a) Thực hiện phép tính: bai 1 tu luan kscsl dau nam lop 8

b) Tìm nghiệm của đa thức A (x) = x – 2

Bài 2(2,5đ): Thực hiện phép tính nhân:

a) x(x+2)

b)(x-3)(x2 + 3x + 9) – (x2 + 3) (x -9)

Bài 3(2đ): Cho ΔABC cân ( AB = AC) có  AC = 10cm, BC = 12 cm , gọi  H là trung điểm của BC. Vẽ HE ⊥ AB tại E và HF ⊥ AC tại F.

a) Tính độ dài AH.

b) Chứng minh BE = CF.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM LỚP 8

I. PHN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8
B D C A C D A C

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Dap an cau 1 KSCL dau nam lop 8 Dap an bai 1 KSCL dau nam lop 8        

Bài 2 (2,5đ)

 

A

1 đ

 

x(x + 2) =  x2 + 2x 1
B

1,5đ

a)     (x-3)(x2 + 3x + 9) – (x2 + 3) (x -9)

= (x3 -27) – (x3 – 9x2 +3x -27)

= 9x2 –3x

 0,5

1

dap an bai 3 kSCL toan lop 8

Advertisements (Quảng cáo)