Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề kì 1 lớp 8 môn Toán phòng GD & ĐT Quận Bình Tân năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

Các em tham khảo Đề thi kì 1 môn Toán lớp 8 của Phòng GD & ĐT Quận Bình Tân – TPHCM năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút.(Không kể thời gian giao đề )

1: (2,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 6x2 + 10x

b) 2(x + 5) – x(x + 5)

c) 2x – 2y + ax – ay

d) x3 – 4x2 + 4x

e) x2 + 2x + 1 – y2

2 (2,5 điểm) Tính và rút gọn:

a) 3x (2x – 1) – 6x2

b) (3x + 5) (3x – 2)

c) (2/5 x4 – 8x3 + -1/10 x2) : (-4/5x2)

- Quảng cáo -

d) 3/x-1 + 2/x+5 – (3x+3)/[(x – 1)(x + 5)]

3 (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) 3x(2 – 5x) + 15×2 – 18 = 0

b) 14x + 6 – 4x(7x + 3) = 0

c) (x + 1)2 – 4/9 = 0

4 (3,5 điểm):

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC), O là trung điểm của B
C.Gọi D là điểm đối xứng của A qua O.

a) Chứng minh: tứ giác ABDC là hình chữ nhật.

b) Trên đoạn thẳng OB lấy điểm M, gọi N là điểm đối xứng của A qua M.

Chứng minh: MO = ½ ND

c) Kẻ NH ⊥ BD, NK ⊥ tia CD (H ∈ BD, K ∈ tia CD). Chứng minh: MH // AD.

d) Chứng minh: ba điểm M, H, K thẳng hàng.

Thí sinh không được sử dụng tài liệu