Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa Chương 2 lớp 8: Có các chất: O2, Al, NO2, Ca, Cl2, N2, FeO, I2, số các đơn chất và hợp chất là bao nhiêu?

CHIA SẺ

Có các chất: O2, Al, NO2, Ca, Cl2, N2, FeO, I2, số các đơn chất và hợp chất là bao nhiêu?; Tỉ lệ số nguyên tử Al, và nguyên tử Fe là bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa Chương 2 lớp 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Phần trắc nghiệm (3đ)

1. Cho sơ đồ phản ứng hoá học:

Al + Fe2O3 → A12O3 + Fe

a)   Tỉ lệ số nguyên tử Al, và nguyên tử Fe là

A. 2: 1                           B. 1: 3.                 C. 1: 2.                 D. 1: 1

b)    Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. A12O3, Fe là chất phản ứng.

B. Al, A12O3 là sản phẩm.

C. Al, Fe2O3 là chất phản ứng.

D. Fe, Fe2O3 là sản phẩm.

2. Có các chất: O2, Al, NO2, Ca, Cl2, N2, FeO, I2, số các đơn chất và hợp chất là

A. 6 hợp chất và 2 đơn chất.

B. 5 đơn chất và 3 hợp chất,

C. 3 đơn chất và 5 hợp chất.

D. 2 hợp chất và 6 đơn chất.

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Trong phản ứng hoá học……………… của các nguyên tố……………..

bằng tổng…………………… nguyên tố đó……………………….

4.Phản ứng hoá học giữa khí nitơ và khí hiđro ở điểu kiện thích hợp để điều chế khí amoniac NH3. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hoá học trên?

A.   N

+

H

 \(\to\)

NH

B.  N2

+

H2

 \(\to\)

NH3

C. N2

+

H

 \(\to\)

N2H

D. N2

+

3H2

 \(\to\)

2NH3

5. Phân tử của hợp chất gồm nguyên tử X liên kết với 3 nguyên tử H, nặng hơn phân tử khí hiđro 8,5 lần. Tên của nguyên tố X là

A. cacbon.                          B. nitơ.

C. lưu huỳnh.                      D. phốt pho.

Câu 6. Trong phản ứng hoá học yếu tố nào sau đây không thay đổi?

A. Các phân tử trước và sau phản ứng.

B. Liên kết giữa các nguyên tử.

C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

D. Các chất trước và sau phản ứng.

Phần tự luận (7đ)

Câu 1. (3,5 đ) Chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các phương trình hoá học sau:

a)  ?    +    AgNO3      \(\to\)      A1(NO3)3 +Ag

b)  ?    +    H2SO4     \(\to\)    CuSO4 + SO2 + H2O

c)  ?    +   ?    \(\to\)   FeCl3

d) CuSO4   +   NaOH  \(\to\)  Cu(OH)2    +   ?

2.. (3,5đ) Bột nhôm cháy trong khí oxi sinh ra nhôm oxit A12O3.

– Viết phương trình hoá học của phản ứng trên.

– Viết công thức về khối lượng cho phản ứng hoá học trên.

– Tính khối lượng oxi đã phản ứng biết khối lượng nhôm là 54 gam, khối lượng nhôm oxit là 102 gam.


Phần trắc nghiệm (3đ)

Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm

1. a) D      b) C

2. D

3. Trong phán ứng hóa học tổng số nguyên tử của các nguyên tố bằng tổng số nguyên tử của những nguyên tố đó sau phản ứng.

4. D          

5. B

6. C

Phần tự luận (7đ)

1. (3,5đ)

a)  AI + 3AgN03 \(\to\) A1(N03)3 + 3Ag

b) Cu + 2H2S0 \(\to\)  CuS04 + S02 + 2H20

c) 2Fe + 3C12 \(\to\) 2 FeCl3

d) CuS04 + 2NaOH \(\to\) Cu(OH)2 + Na2S04

2. (3,5đ) Phương trình hoá học:

\(4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\)

mnhôm + moxit = mnhôm oxit

moxi = mnhôm oxit – mnhôm = 102 – 54 = 48 (gam).