Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 THCS Quang Trung có đáp án

CHIA SẺ

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8 Chương 3 của trường THCS Quang Trung có đáp án. 

Họ tên:…………………………

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 8
LỚP: 8/….

TIẾT THỨ:   56     (CHƯƠNG 3)

 

ĐIỂM:

NHẬN XÉT:

Bài 1: (0,5đ) Cho ví dụ về hai phương trình tương đương?

Bài 2: (2,5đ) Giải các phương trình sau:

a/ 4x + 20 = 0

b/ 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2

Bài 3: (1đ) Tìm điều kiện xác định của  phương trình sau: x/(x-1) = (x+4)/(x+1)

Bài 4: (2đ) Giải các phương trình sau:

a/ (3x – 2)(4x + 5) = 0

b/ 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0

Bài 5: (1,5đ) Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 100, nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và cộng thêm số thứ hai 5 đơn vị thì số thứ nhất gấp 5 lần số thứ 2.

Bài 6: (1,5đ) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm chiều dài 5m tăng chiều rộng 3m thì diện tích giảm 40 m2. Tính các kích thước ban đầu của khu vườn.

Bài 7: (1đ) Giải phương trình:

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG 3 – THCS QUANG TRUNG

Bài 1:

– Lấy ví dụ đúng

 

0,5 đ

 

Bài 2: (2,5đ)

a/ 4x + 20 = 0

⇔4x = -20

⇔x = -5

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {-5}

b/ 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2

⇔ 2x-3 = 3x -3+x+2

⇔2x – 3x = -3+2+3

⇔-2x = 2

⇔x = -1

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {-1}

 

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Bài 3:

Phương trình đã cho xác định khi và chỉ khi x – 1 ≠0 và x+1 ≠0

*  x – 1 ≠ 0 ⇒ x ≠ 1

*  x+1 ≠0 ⇒ x ≠ -1

Vậy phương trình đã cho xác định khi x ≠ +-1

 

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Bài 4:

a/ (3x – 2)(4x + 5) = 0

3x – 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0

  • 3x – 2 = 0 => x = 3/2
  • 4x + 5 = 0 => x = – 5/4

Vậy phương trình có tập nghiệm S= {-5/4,3/2}

b/ 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0

=> (x – 3)(2x -5) = 0

=> x – 3 = 0 hoặc 2x – 5 = 0

* x – 3 = 0 => x = 3

* 2x – 5 = 0 => x = 5/2

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {0, 5/2}

 

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Bài 5:

– Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn đúng

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết, thiết lập phương trình đúng

– Giải đúng phương trình

– Kết luận đúng

 

0.25đ

0.5 đ

0,5 đ

0,25đ

Bài 6:

– Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn đúng

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết, thiết lập phương trình đúng

– Giải đúng phương trình

– Kết luận đúng

 

0.25đ

0.5 đ

0,5 đ

0,25đ

Bài 7:

– Quy đồng khử mẫu đúng

– Giải đúng phương trình

– So sánh kết quả với điều kiện xác định và kết luận đúng

 

0.25 đ

0.5đ

0.25 đ