Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 5 Hóa 8 – Hidro, Nước: Phản ứng của oxi và hiđro tỏa nhiệt lớn nhất khi nào?

Các em nhanh tay tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 Chương 5 – – Hidro, Nước: Khi cho 0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch có chứa 49 gam H2S04. Thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là….

Phần trắc nghiệm (3 điếm)

1. Phản ứng của oxi và hiđro tỏa nhiệt lớn nhất khi:

A. Tỉ lệ và khối lượng của oxi và hiđro là 2: 1

B. Tỉ lệ về số nguyên tử của hiđro và oxi là 4: 1

C. Tỉ lệ về số mol của hiđro và oxi là 1: 2

D. Tỉ lệ vẻ thể tích của hiđro và oxi là 2: 1

2. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hoá – khử?

A. Mg + O2 \(\to\) MgO + CO.

B  Na2O + H2O \(\to\) 2NaOH

C. 2Fe(OH)3 \(\to\) Fe2O3 + 3H2O.

D. CaO + CO2 \(\to\) CaCO3.

3. Trường hợp nào sau đây chứa khối lượng hiđro ít nhất?

A. 3.1023 phân tử H2.

B. 1,8 gam H20.

C. 3,2 gam CH4.

D. 0,1 mol NH3.

Advertisements (Quảng cáo)

4. Đổ điều chế khí H9 trong phòng thí nghiệm có thể dùng cập chất nào sau đây?

A. Cu và dung dịch HC1.                    B. Zn và dung dịch HC1.

C. Fe và dung dịch NaOH.                  D. Cu và dung dịch H9S04 loãng.

5. Khi cho 0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch có chứa 49 gam H2S04. Thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là

A. 3,36 (lít).                           B. 11,2 (lít).

C 22,4 (lít).                            D. 2,24 (lít).

Câu 6. Hỗn hợp khí A có 0,1 mol N2 và 0,4 mol NH3. Tỉ khối của hỗn hợp A với H2

A. 9,2.                              B. 9,6.

C. 9.                                 D. 9,5.

Phần tự luận (7 điếm)

1. (3,5đ) Viết các PTHH thực hiện dãy biến hoá sau:

Advertisements (Quảng cáo)

KClO3O2 \(\to\)  Fe3O4 \(\to\) Fe \(\to\) FeCl2

Cho biết mỗi phản ứng hoá trên thuộc loại phản ứng gì?

Phần trắc nghiệm (3đ)

 Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1. D    Câu 2. A         Câu 3. B         Câu 4. B         Câu 5. D         Câu 6. A

Phần tự luận (7đ)

1. (3,5đ)

Các PTHH:

2KClO3  \(\to\) 2KCl + 3O2                         Phản ứng phân huỷ

3Fe + 2O2  \(\to\)  Fe3O4                             Phản ứng oxi hoá – khử

Fe3O4 + 4CO  \(\to\) 3Fe + 4CO2                    Phản ứng oxi hoá – khử

Fe + 2 HCl  \(\to\)  FeCl2 + H2                     Phản ứng thế

2. (3,5đ)

Theo bài ta có nAl = nZn = x (mol).

PTHH: Zn + 2HCl  \(\to\)  ZnCl2 + H2

          x(mol)                              x (mol)

         Al + 6 HCl  \(\to\)  2 AlCl3 + 3 H2

         x (mol)                             1,5x (mol)

\(2,5x = \dfrac{{1,344}}{{22,4}} = 0,06 \Rightarrow x = 0,024\,mol\)

\({m_{Zn}} = 0,024.65{\text{ }} = 1,56\,\,g\)

\({m_{Al}} = 0,024.27 = 0,648\;g\)

Tổng khối lượng của hỗn hợp là: \({m_{hh}} = 1,56 + 0,648 = 2,208\,g\)

Advertisements (Quảng cáo)