Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Đáp án đề KSCL đầu năm toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

CHIA SẺ

[Toán 7] Đề và Đáp án đề KSCL đầu năm Toán lớp 7 trường THCS Kim Đồng năm 2015

ĐỀ TOÁN 7 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

(Thi gian làm bài 45 phút) 

Bài 1 (1 điểm) Mở ngoặc rồi tính:

7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)

Bài 2 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức:

Cau2a

cau2b

Bài 3 (3 điểm) Tìm x biết:

bai3_a

cai3_b

Bài 4 (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 600 và góc AOC  = 1200.

a) Tính số đo BOC.

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao?


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN 7

Bài 1 (1 điểm)

7989 – (5678 – 3999) + (678 – 3999)

= 7989 – 5678 + 3999 + 678 – 3999

= 7989 + (– 5678 + 678) + (3999 – 3999)

= 2989

Ghi chú: Nếu HS không mở dấu ngoặc, ra kềt quả đúng thì đạt: 0,5 đ

 

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

Bài 2 (3 điểm) Mỗi câu 1,5 điểm

DAPANCAU2

Bài 3 (3 điểm) Tìm x biết:

DAPANBAI3

Bài 4 (3 điểm)

Vẽ hình

(0,5 đ)

–    Vẽ hình tương đối chính xác vehinhcau4 0,5 đ
Câu a)

(1,5 đ)

Do hai tia OB và OC cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ OA có góc AOB  = 600 < góc AOC = 1200 nên tia OB nằm giữa hai tia OA và OC

Ta có: góc AOB + góc BOC =  góc AOC hay 600 + góc BOC = 1200

⇒góc BOC = 600

 

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu b)

(1 đ)

Do góc AOB = góc BOC (= 600) và OB nằm giữa hai tia OA và OC.

Nên Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC

0,5 đ

0,5 đ