Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Kiểm tra môn Toán giữa học kì 1 lớp 7 trường THCS Hàn Thuyên 2020: Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3,4,5 và chu vi của nó bằng 120m. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó

CHIA SẺ

Chi tiết đề thi đánh giá chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Hàn Thuyên, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau vào tờ giấy làm bài thi

Câu 1: Cho các câu sau:

a, Số 0 là số hữu tỷ âm

b, số hữu tỷ âm nhỏ hơn số hữu tỷ dương

c, số hữu âm nhỏ hơn số nguyên âm

d, tập hợp Q gồm các số hữu tỷ dương và các số hữu tỷ âm

e, số tự nhiên là số hữu tỷ

f, mỗi điểm trên trục số biểu diễn một số hữu tỷ

Trong các câu trên câu đúng là:

A. b và c      B. b và e       C. b, e và f        D. a, b và d

Câu 2: Kết quả của phép tính -5/7 + 2/3 là

a. -3/10      B. -29/21        C. -1/21           D. 1/21

Câu 3: Hai phân số x/27, -15/9 bằng nhau khi x

A. -45     B. -135          C. -5        D. 45

Câu 4: Trong các phân số 13/65, 7/25, 9/60, 25/68 phân số viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là

A. 13/65      B. 7/25          C. 9/60         D. 25/68

Câu 5: Từ tỷ lệ thức 12:x = 3:5 ta tìm được giá trị của x là

a. 3/2      B. 20       C. 2/3            D. 2

Câu 6: Hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 65º. Số đo các góc còn lại là

A. 65º, 65º, 115º        B. 65º, 65º,25º

C. 65º,25º, 25º           D. 65º, 115º, 115º

Câu 7: Nếu x/5 = y/7 và x+y=-36 thì

A. x = -21. y = -15          B. x = 12, y = -24

C. x = -15, y= -21           D. x = -24, y = -12

Câu 8: Cho x:(1/3)² = (1/3)³ giá trị của x bằng

A. 1/3      B. 5/27        C. 1/27        D. (1/3)^5

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1: (1,75 điểm) Thực hiện các phép tính sau(bằng cách hợp lý nếu có thể)

a, 3/5 + -1/25 – 7/20          b, -1/6 + 5/13 + -11/12 + 5/-13

c, (3^4.4 – 3^6)/(3^5.5+10.3^4)

Bài 2: (1.75 điểm) Tìm x, biết

Bài 3: (1 điểm) Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3,4,5 và chu vi của nó bằng 120m. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó

Bài 4 (2.5 điểm) Cho hình vẽ 

a)học sinh vẽ lại hình vào bài thi

b) Chứng minh: EB // CF

c) Chứng minh: CF // AD.

d) Chứng minh m vuông góc với đường thẳng CF