Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 39, 40, 41 trang 71,72 sách Toán 7 tập 1: Hàm số y = ax (a # 0)

Bài 7: Hàm số y = ax (a # 0) – Giải bài 39, 40 trang 71; bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 – Chương 2 đại số 7.

1. Đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độ.

2. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0)

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

Đáp án và giải bài Hàm số y = ax (a # 0) trang 71, 72 Toán 7 tập 1 (Phần Đại số)

Bài 39: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = x;             b) y = 3x;

c) y = -2x;           d) y = -x.
Đáp án :dap-an-bai-39

a) y = x

Advertisements (Quảng cáo)

Cho x = 2 được y = 2 => A(2; 2) thuộc đồ thị.

b) y = 3x

Cho x = 1 được y = 3 => B(1; 3) thuộc đồ thị.

c) y = -2x

Cho x = -1 được y = 2 => C (-1; 2) thuộc đồ thị.

Advertisements (Quảng cáo)

d) y = -x.

Cho x = 1 được y = -1 => C (1; -1) thuộc đồ thị.


Bài 40. Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

a) a > 0?

b) a < 0?

HD: a) Khi a > 0 đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư I và III.

b) Khi a < 0 đồ thị hàm số y = ax nằm ở góc phần tư thứ II và IV.


Bài 41 trang 72 Toán 7: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

A (-1/3; 1); B (-1/3; -1); C (0; 0).

Giải: Ta có: y = -3x.

– Với A (-1/3; 1) thì y = -3.(-1/3) = 1 nên điểm A thuộc đồ thị của hàm số.

– Với B (-1/3; -1) thì y = -3.(-1/3) – 1 ≠ -1 nên điểm B không thuộc đồ thị của hàm số.

– Với C (0; 0) thì y = -3.0 = 0 nên điểm C thuộc đồ thị của hàm số.

Advertisements (Quảng cáo)