Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài tập 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song

Chương 1 Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song: Giải bài 35,36 trang 94; bài 37,38,39 trang 95 SGK Toán 7.

Bài 35. Cho tam giác AB
C.Qua đỉnh A vẽ đg thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đườngthẳng b // với A
C.Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đườngthẳng b, vì sao?

Theo tiên đề Ơclit về đg thẳng// ta chỉ vẽ được một đg thẳng a // với đườngthẳng BC, một đườngthẳng b // với đgthẳng AC.


Bài 36. Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

2016-08-24_134952

Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) ∠A1 = …. (vì là cặp góc so le trong).

b) ∠A2 =… (vì là cặp góc đồng vị).

c) ∠B3 +∠A4 =…  (vì …).

d) ∠B4 = ∠A2 (vì …)

Hướng dẫn:

Advertisements (Quảng cáo)

a) ∠A1 = ∠B3 (vì là cặp góc so le trong).

b) ∠A2 = ∠B2 (vì là cặp góc đồng vị).

c) ∠B3 + ∠A4 = 180° (vì là cặp góc trong cùng phía).

d) ∠B4 = ∠A2 ( vì cùng bằng cặp góc so le trong ∠A4 =∠B2)


Bài 37 trang 95. Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

2016-08-24_135316

Hướng dẫn:

Advertisements (Quảng cáo)

∠A = ∠D  (so le trong);

∠B = ∠E (so le trong);

∠C1 = ∠C2 (đối đỉnh).


Bài 38. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau:2016-08-24_135437

Hướng dẫn giải bài 38:


Bài 39 trang 95. Đố: Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 1500.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Ta có ∠A1 + ∠A2 = 180º (là hai góc kề bù)

Nên ∠A1 = 180º – ∠A2

= 180° – 150° = 30°

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với góc A1 (là hai góc so le trong) nên góc đó bằng 300.

Advertisements (Quảng cáo)