Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài 24, 25, 26 trang 63, 64 SGK Toán 7 tập...

Giải bài 24, 25, 26 trang 63, 64 SGK Toán 7 tập 1: Hàm số

CHIA SẺ

Bài 5 bài tập về Hàm số: Giải bài 24 trang 63; Bài 25, 26 trang 64 SGK Toán 7 tập 1:  Chương 2 Đại số 7.

1. Khái niệm

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

2. Chú ý

– Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng lừoi, bằng công thức…. Khi hàm số được cho bằng công thức thì ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận những giá trị làm cho công thức có nghĩa.

– Hàm số thường được kí hiệu y = f(x)

Hướng dẫn giải bài tập trang 63,64 bài: Hàm số – Toán 7 tập 1

Bài 24. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
y 16 9 4 1 1 4 9 16

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị của y tương ứng nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.


Bài 25. Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(1/2)), f(1); f(3).

Giải: Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó

f(1/2) = 3.(1/2)2 + 1 = 3/4 + 1 = 7/4

f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4

f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28


Bài 26. Cho hàm số y = 5x – 1. Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3; -2; 0; 1/5

Giải: Ta có y = 5x – 1

Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.0 – 1 = -1

Khi x = 1/5 thì thì y = 5.1/5 – 1 = 0

x -5 -4 -3 -2 0  1/5
y -26 -21 -16 -11 -1 0

 

CHIA SẺ