Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 môn Sử trường THCS Việt Yên: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Văn Lang?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Lịch Sử lớp 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Việt Yên, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. Trắc nghiệm (5 điểm):

Câu 1: 1 điểm: Tính khoảng cách thời gian:

A. Năm 1200 TCN cách ngày nay …………….. năm.

B. Năm 42 cách ngày nay ………………… năm

C. Năm 207 TCN cách ngày nay ……………. năm

D. Năm 938 cách ngày nay ……………….. năm

Câu 2.Đánh dấu X vào ô vuông trước ý trả lời đúng.

Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?

Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng

Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng

Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng

Quảng cáo

Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ

Câu 4         . 1 điểm.  Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc đơn dưới đây để hoàn thành đoạn trích.

(Tần, Người Việt, Thục Phán, ở yên).

“………………………………. trốn vào rừng ,không ai chịu để quân…………………

bắt. Rồi họ đặt người kiệt tuấn lên làm tướng, ngày …………………đêm đến ra đánh quân Tần”. Người kiệt tuấn đó là ……………………………………..”

Câu  5.1 điểm.  Nối cột A với cột B cho phù hợp

Cột A ( thời gian) Cột B (sự kiện) Nối
1. Thiên niên kỉ III TCN A. Các quốc gia cổ đại phương Tây thành lập 1
2. Thiên niên kỉ I TCN B.  Các quốc gia cổ đại phương Đông thành lập 2
3. Thế kỉ VII TCN C.  NướcÂu Lạc thành lập 3
4. Năm 207 TCN D. Nước Văn Lang thành lập 4

Câu 6. (1đ)Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào cuối mỗi câu.

A. Nhà nước đầu tiên ra đời ở nước ta là: Văn Lang. (……)

B. Tên nước Âu Lạc là tên ghép của hai chữ Tây Âu và Lạc Việt (……)

C.Lịch sử là những gì: Đã diễn ra trong quá khứ  (……)

D.Một thế kỉ là: 1000 năm (….)

E.Nước Văn Lang ra đời trong khoảng thời gian: Thế kỉ VII TCN (……)

TỰ LUẬN: (5điểm)

Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Văn Lang? (2đ)

Câu 2: Vì sao An Dương Vương lại thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà? Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học kinh nghiệm gì?(3đ)