Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi cuối học kì 1 lớp 6 môn Tin Học năm 2019: Chương trình máy tính là gì? Kể tên hai chương trình mà em biết.

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Tin Học, các em cùng nhau tham khảo.

I. TRẮC NGHIỆM. (2,0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng nhất.

Câu 1: Mô hình của quá trình ba bước là:

A. Nhập – xử lí – xuất.

B. Nhập – xuất – xử lí.

C. Xuất – xử lí – nhập.

D. Xử lí – nhập – xuất.

Câu 2: Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích:

A. Tốc độ gõ nhanh hơn.

B. Gõ chính xác hơn.

C. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

D. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn

Câu 3: Theo nguyên lý Von Neuan cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm

A. CPU, ROM, RAM, I/Om

B. CPU, bộ nhớ, thiết bị vào/ra

C. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra

D. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài

Câu 4: Tệp tin là đơn vị……………… để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

A. Cơ bản.

B. Không cơ bản.

C. Thường dùng.

D. Không thường dùng.

Câu 5: Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?

A. Toanhoc

B. baivan.doc

C. Thuvien*pas

D. Baihat_doc

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

A. Tệp tin có thể chứa các tệp tin khác.

B. Tệp tin có thể chứa các thư mục.

C. Thư mục có thể chứa các tệp tin và thư mục khác.

D. Thư mục chỉ có thể chứa các tệp tin, không thể chứa các thư mục khác.

Câu 7: Nháy đúp chuột là thao tác

Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay.

Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.

Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.

Câu 8: Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tin học

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Chương trình máy tính là gì? Kể tên hai chương trình mà em biết.

Câu 2: (1,5 điểm) Hãy nêu các nhiệm vụ chính của Hệ điều hành.

Câu 3. (2,0 điểm) Hãy kể tên một số khả năng của máy tính?

Câu 4: (2,5 điểm) Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin như hình bên:

a) Hãy liệt kê đâu là thư mục, đâu là tệp tin trên cây thư mục.

b) Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D đến tệp tin Hinh.doc trên cây thư mục.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Tin học