Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Khảo sát toán 6 giữa học kì 1 Ninh Bình 2018:Tìm...

[có đáp án] Khảo sát toán 6 giữa học kì 1 Ninh Bình 2018:Tìm số tự nhiên gồm hai chữ số giống nhau, biết rằng …

CHIA SẺ

Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Viết tên các tia trùng nhau gốc O..

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2018 – 2019, MÔN TOÁN 6

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 08 câu, 01 trang)

Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm

Câu 1. Kết quả phép tính 43 là:

A. 12       B. 64         C. 7         D. 81

Câu 2. Kết quả phép tính 26 : 2 là:

A. 27           B. 26            C. 25         D. 1

Câu 3. Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào dưới đây:

A. 9            B. 7       C. 5             D. 3

Câu 4. Đoạn thẳng MN là hình gồm:

A. Hai điểm M và N

Quảng cáo

Quảng cáo

B. Tất cả các điểm nằm giữa M và N

C. Hai điểm M, N và một điểm nằm giữa M và N.

D. Điểm M, điểm N và tất cả các điểm nằm giữa M và N

Phần II – Tự luận (8,0điểm)

Câu 5 (3,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

 1. (9x + 2). 3 = 60
 2. (15 + x) : 3 = 36 : 33
 3. 2x = 22 .2

Câu 6 (2,0điểm)

 1.  Tìm số tự nhiên gồm hai chữ số giống nhau. Biết rằng số đó chia hết cho 2 và khi chia cho 5 thì dư 1.
 2. Một đoàn tàu hỏa cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang, mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần đoàn tàu cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hết số khách tham quan?

Câu 7 (2,0điểm)

Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

 1. Viết tên các tia trùng nhau gốc O.
 2. Hai tia Ax và By có đối nhau không? Vì sao?
 3. Chỉ ra hai điểm nằm cùng phía đối với điểm A.
 4. Trong ba điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Câu 8 (1,0điểm)

Cho S = 1 + 3 + 32 + 33 + … + 398. Chứng minh rằng:

 1. S chia hết cho 13.
 2. S không phải là số chính phương.

Tham khảo Đáp án

I. Trắc nghiệm: 1B; 2C; 3D; 4D

II. Tự luận

5. 1) x=2; 2) x = 65; 3) x = 3

đáp án câu 6,7,8

Quảng cáo

CHIA SẺ