Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh – Chương Các nhóm thực vật: Nhận xét về đặc điểm chung của dương xỉ?

CHIA SẺ
Nhận xét về đặc điểm chung của dương xỉ. Làm thế nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ ? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh – Chương Các nhóm thực vật. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ). Nhận xét về đặc điểm chung của dương xỉ. Làm thế nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ ?

2. (6đ). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời về các đặc điểm so sánh rêu và cây có hoa.

Cột A

(Các loại cây)

Cột B

(Các đặc điểm tương ứng)

Trả lời

1. Rêu

2. Cây có hoa

a) Sinh sản bằng bào tử.

b) Sinh sản bằng hạt.

c) Thân, lá có mạch dẫn.

d) Thân, lá không có mạch dẫn.

e) Có rễ thật.

f) Có rễ giả.

g) Có hoa.

h) Không có hoa.

1 …

2 …


1. (4đ). Các cây dương xỉ đều có đặc điểm chung là : có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Các cây dương xỉ dù khác nhau về hình thái nhưng đều mang đặc tính chung là có lá non cuộn tròn lại, sinh sản bằng bào tử và túi bào tử ở đa số trường hợp tập trung thành đốm nằm ở mặt dưới của lá.

2. (6đ).

1

2

a, d, f, h

b, c, e, g