Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 19 Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán:  Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 19 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán.

Bài 1. Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Tóm tắt:

5m : 80 000 đồng

7m: … đồng?

Giải

Mua 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng


Bài 2 trang 19. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

Advertisements (Quảng cáo)

12 ngày: … cây thông?

Giải

12 ngày so với 3 ngày thì gấp:

12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngay đội đó trồng được:

1200 x 4 = 4800 (cây thông)

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: 4800 cây thông


Bài 3 trang 19 Toán 5 Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Tóm tắt: 1000 người: tăng 21 người

4000 người: tăng … người?

Giải

4000 người so với 1000 người thì gấp:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:

21 x 4 = 84 (người)

Đáp số: 84 người

b) Tóm tắt

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng … người?

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm: 4000 x 15 / 1000 = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

Advertisements (Quảng cáo)