Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Tuyển chọn 3 đề thi học kì 1 Toán lớp 3 mới nhất năm học 2016 – 2017

Tuyển chọn 3 đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm học 2016 – 2017.

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của 160 là:

A. 161              
B.150                
C.159                  
D.170

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A.24m               B.36 m                
C.10 m                  
D.12 cm

c) 9m 8cm = … cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98                
B.908                
C.980                    
D.9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít            
B.49 lít                
C.56 lít                  
D.65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

* Giá trị của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …..                           8 x 7 = …..

63 : 9 =…..                          64 : 8 =…..

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302                660 – 251                 124 x 3                      845 : 7

Bài 5: Tìm X:

a) X : 6 = 144                             b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?


ĐỀ SỐ 2

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm).

63 : 7 = ….                           35 : 5 = ……

42 : 6 = …..                         56 : 7 =

2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =                                b) 630 : 7 =

Advertisements (Quảng cáo)

3: Thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = …….           b) 462 + 7 – 40 = ………

4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?


ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100                               B.799                            C.744              
D.689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924                              
B.304                           C.6                  
D.912

3. 7m 3 cm = ….. cm:

A. 73                              
B.703                        
C.10                        
D.4

4. Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

A. 75 quyển                            
B.30 quyển                          
C.60 quyển                
D.125 quyển

5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A. 1/6                          
B.1/7                          
C.1/8                      
D.1/9

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm                     B.70cm                           C.7dm                    
D.70 dm

II.  Phần tự luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278                                                   538 – 38 x 3

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8                                          X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

Advertisements (Quảng cáo)