Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3,4 trang 107 SGK Toán 4: Phân số

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Toán 4: Phân số. Chương 4

 Phân số có tử số và mẫu số. tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang

Bài 1: a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:
b) Trong mỗi phân-số trên, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?

a) Hình : 2/5  đọc là: hai phần năm

Hình 2 : 5/8  đọc là : năm phần tám

Hình 3: 3/4  đọc là : ba phần tư

Hình 4: 7/10  đọc là : bảy phần mười

Hình 5 : 3/6 đọc là: ba phần sáu

Hình 6: 3/7  đọc là: ba phần bảy

b)  Hình : 2/5  mẫu số là 5 cho biết hình chữ nhật đã được chia thành 5 phần bằngnhau, tử số là số 2 cho biết đã tô màu vào 2 phần bằng nhau đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Hình 2 : 5/8  mẫu số là 8 cho biết hình tròn đã được chia thành 8 phần bằngnhau, tử số là số 5 cho biết đã tô màu vào 5 phần bằng nhau đó.

Hình 3: 3/4  mẫu số là 4 cho biết hình tam giác đã được chia thành 4 phần bằngnhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Hình 4: 7/10  mẫu số là 10  cho biết có 10 hình tròn như nhau, tử số là số 7 cho biết đã tô màu vào 7 phần bằngnhau đó.

Hình 5 : 3/6  mẫu số là 6 cho biết hình đó  đã được chia thành 6 phần bằngnhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Hình 6: 3/7  mẫu số là 7 cho biết có 7 con vịt như nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 con vịt đã được tô màu.


Bài 2: Viết theo mẫu

Advertisements (Quảng cáo)

Phânsố Tử số Mẫu số
 6/11  6  11
 8/10  8  10
 5/12  5  12

Bài 3: Viết các phânsố

Hai phần năm                   mười một phần mười hai

Bốn phần chín                  Chín phần mười

Năm mươi hai phần tám mươi tư.

Đáp án:


Bài 4. Đọc các phân số sau:

 

8/17 : Tám phần mười bảy

5/9 ; năm phần chín

3/27  : ba phần hai mươi bảy

19/23 : mười chín phần ba mươi ba

80/100  : Tám mươi phần một trăm

Advertisements (Quảng cáo)