Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1: Tính: 3m 13cm = ….. cm?

CHIA SẺ
Tính: 3m 13cm = ….. cm?; Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống … trong KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) Tứ giác ABCD có số góc vuông là:

2  ☐                3  ☐                4  ☐

b) Tứ giác ABCD có số góc không vuông là:

4  ☐                5  ☐                6  ☐

2.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) 3m 13cm = ….. cm

A) 313 cm       B) 16cm          C) 311cm

b) 4m 4cm = ….. cm

A) 440cm        B) 44cm          C) 404cm

c) 7hm5m = ….. m

A) 75m            B) 750m          705m

3. Điền dấu \(\left( { > , = , < } \right)\) thích hợp vào chỗ chấm.

a) 5m 5dm ….. 55dm

b) 15m 4dm ….. 150dm

c) 2km 2hm ….. 2100m

d) 8dm 9mm ….. 809mm

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tấm vải thứ nhất dài 21m. Tấm vải thứ hai dài gấp 4 lần tấm vải thứ nhất. Tấm vải thứ ba dài bằng \(\dfrac{1}{3}\) tấm vải thứ hai. Hỏi tấm vải thứ ba dài bao nhiêu mét?

A) 63m            B) 84m

C) 28m            D) 42m

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Hình bên trên có:

a) 5 góc chung đỉnh O  ☐

b) 6 góc chung đỉnh O  ☐

c) Có 2 góc vuông  ☐

d) Có 3 góc vuông  ☐

e) Có 4 góc không phải là góc vuông   ☐

6. a) Vẽ góc vuông đỉnh A cạnh AB, AC

b) Vẽ góc không vuông đỉnh B cạnh BC, BD.

 

7. Một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 2dam 5m. Hỏi chu vi khu vườn là bao nhiêu mét?

8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

3km = …… hm =…… dam

4hm = …… dam = …… m

5dam = …… m = …… dm

7m = …… dm = …… cm

9 dm = …… cm = …… mm

9. Tính:

a) 4km + 17dam =

b) 8hm + 5m =

c) 19m + 42cm =

d) 8m 3cm + 7dm =

Câu 10. Một tấm vải dài 45m. Lần thứ nhất người ta bán đi \(\dfrac{1}{5}\) tấm  vải, lần thứ hai bán đi \(\dfrac{1}{3}\) số vải còn lại. Hỏi lần thứ hai cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?

1.1. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 3m5dm : 5 = 35dm : 5 = 7dm

a) 6km 8hm × 3 =

b) 9m 6dm : 4 =


1. a) S                  Đ                     S

b) S                  Đ                     S

2. a) A) 313 cm

b) C) 404 cm

c) C) 705cm

3. a) 5m 5dm = 55dm

b) 15m 4dm > 150dm

c) 2km 2hm > 2100m

d) 8dm 9mm = 809mm

4. C) 28m

5. a) S                  b) Đ                 c) Đ

d) S                 e) Đ

6. a) Vẽ góc vuông đỉnh A cạnh AB, AC

b) Vẽ góc không vuông đỉnh B cạnh BC, BD.

7. Đổi 2dam 5m = 25m

Chu vi khu vườn hình vuông là:

\(25 \times 4 = 100\) (m)

Đáp số: 100m

8. 3km = 30 hm = 300 dam

4hm = 40 dam = 400 m

5dam = 50 m = 500 dm

7m = 70 dm = 700 cm

9 dm = 90 cm = 900 mm

9. Tính:

a) 4km + 17dam = 400dam + 17dam = 417dam

b) 8hm + 5m = 800m + 5m = 805m

c) 19m + 42cm = 1900cm + 42cm = 1942cm

d) 8m 3cm + 7dm = 800cm + 3cm + 70cm = 873cm

1.0. Số mét vải lần thứ nhất bán đi là:

\(45:5 = 9\) (m)

Số mét vải còn lại sau khi bán lần thứ nhất là:

\(45 – 9 = 36\) (m)

Số mét vải lần thứ hai bán đi là:

\(36:3 = 12\) (m)

Đáp số: 12m

1.1. a) 6km 8hm × 3 = 68hm × 3 = 204hm

b) 9m 6dm : 4 = 96hm : 4 = 24dm