Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Kiểm tra Toán lớp 3 hết học kì 1: Tính: 4dam + 14m = ……. ?

CHIA SẺ
Tính: 4dam + 14m = ……. ?;  Các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé là … trong Kiểm tra Toán lớp 3 hết học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A) km, dam, hm, m, cm, dm, mm.

B) km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

4dam + 14m = ……. ?

18m ☐            54m  ☐           44m  ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 96km, đến nay họ đã sửa được \(\dfrac{1}{3}\) đoạn đường đó. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-mét đường chưa sửa?

A) 32km          B) 40km          C) 64km

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 5m 6dm × 4 > 224dm  ☐

b) 5m 6dm × 4 = 224dm  ☐

c) 5m 6dm × 4 < 224dm  ☐

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Hình tứ giác ABCD có:

a) Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD  ☐

b) Góc vuông đỉnh D cạnh BC, BA  ☐

c) Góc không vuông đỉnh B cạnh BA, BC  ☐

d) Góc không vuông đỉnh C cạnh CD, DA  ☐

6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

2km = …… hm

5hm = ……. dam

7dam = ……. m

2m 5dm = ……. dm

3dam 6m = ……. m

9cm 6mm = ……. mm

7. Đoạn đường thứ nhất dài 48km. Đoạn đường thứ hai dài gấp đôi đoạn đường thứ nhất, đoạn đường thứ ba dài bằng \(\dfrac{1}{4}\) đoạn đường thứ hai. Hỏi đoạn đường thứ ba dài bao nhiêu ki-lô-mét?

8. Tính (theo mẫu)

Mẫu: 5m + 5cm = 500cm + 5cm = 505cm

a) 4m + 3cm =

b) 7m + 7dm =

c) 9dam + 9m =

d) 12 hm – 8dam =

e) 3km – 3dam =

9. Hãy dùng ê-ke vẽ một góc vuông có đỉnh A.

1.0. Viết số vào chỗ chấm


1. a) B) km, hm, dam, m, dm, cm, mm

b) B) 2000m

c. B) 33m

2.S          Đ                     S

3. C) 64km

4. a) S                  b) Đ                 c) S

5. a) Đ                 b) S

c) Đ                 d) S

6.  2km = 20 hm

5hm = 50 dam

7dam = 70 m

2m 5dm = 25 dm

3dam 6m = 36 m

9cm 6mm = 96 mm

7.  Đoạn đường thứ hai dài số ki-lô-mét là:

\(48 \times 2 = 96\) (km)

Đoạn đường thứ ba dài số ki-lô-mét là:

\(96:4 = 24\) (km)

Đáp số: 24km

8. a) 4m + 3cm = 400cm + 3cm = 403cm

b) 7m + 7dm = 70dm + 7dm = 77dm

c) 9dam + 9m = 90m + 9m = 99m

d) 12 hm – 8dam = 120dam – 8dam = 112dam

e) 3km – 3dam = 300dam – 3dam = 297dam

9.

1.0.