Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Kiểm tra học kì 1 tiếng Anh 5: What ………you do last weekend ?

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2015 – 2016 theo giáo trình Let’s Learn English 3 là tài liệu mới nhất dành cho các em học sinh tham khảo.

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Tiếng Anh – Let’s Learn English – Book 3 (Lớp 5)
Thời gian làm bài: 40 phút

I. Circle the odd one out (Khoanh tròn một từ không cùng nhóm):

1. A. always
B.usually
C.yesterday
D.often

2. A. ball
B.badminton
C.tennis
D.volleyball

3 A. dance
B.sing
C.read
D.exercise

4. A. engineer
B.shoes
C.doctor
D.farmer

5. A. one
B.second
C.third
D.fourth

II. Complete the sentences (Hoàn thành bài hội thoại sau với những từ cho sẵn):

where              when                 play             it            favourite

A: Do you want to (1)______chess?

B: Yes, I do. It’s my (2)_______sport.

A: How often do you play (3)____- ?

B: Always.

A: (4) ______do you play it?

B: In Schoolyard.

Advertisements (Quảng cáo)

A: (5)______do you play it?

B: Everyday.

III. Select and circle the letter A, B or C.

(Khoanh tròn A, B, C hoặc D để chọn đáp án đúng với mỗi chỗ trống trong các câu sau):

1. I am ……English exercises now.

A. do
B.did
C.doing
D.does

2. …….you want to play badminton ?

A. Does
B.Do
C.Doing
D.Can

3. There …….a lot of students there yesterday.

Advertisements (Quảng cáo)

A. were
B.are
C.Was
D.is

4. What ……you do last weekend ?

A. did
B.do
C.does
D.are

5. How …….do you play football ?

A. usually
B.sometimes
C.often
D.always

6. What……. your mother do ?

A. do
B.does
C.did
D.is

IV. Read and answer (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau):

We had the Teacher’s Day last month. There were many teachers and students in the schoolyard. Flowers were everywhere. Many students sang and danced. Some played football. Everyone enjoyed it very much.

1. When did they have the Teacher’s Day?

2. Where were the teachers and students?

3. What did the students do?

4. Does everyone like the festival?


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

Bài 1: 1. C.yesterday; 2. A. ball; 3. D.exercise; 4. B.shoes; 5. A. one

Bài 2: 1. play; 2. favorite; 3. it; 4. where; 5. when

Bài 3: 1. C doing; 2. B Do;3. A were;4. A did; 5. C often; 6. B does

Bài 4: 1. They had the Teacher’sday last month.

2. Teachers and students were in the schoolyard.

3. Many students sang and danced.Some played football.

4. Yes, they did.

Advertisements (Quảng cáo)