SBT Tiếng Anh 3 - Thí điểm

Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 SBT Tiếng Anh 3 - Thí điểm
Bài tập – Unit 20: Where’s Sa Pa? SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your hometown/ village: Draw your hometown or village
Bài tập – Unit 20: Where’s Sa Pa? SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your hometown/ village: Draw your hometown or village
Unit 20: Where's Sa Pa? - SBT Tiếng Anh lớp 3 mới: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 2. Find and circle the words. (Tìm và khoanh tròn những từ). Bài 3. Look and...
Bài tập – Unit 19 They’re in the park SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your town/village: What’s the weather like in your place now?
Bài tập – Unit 19 They’re in the park SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your town/village: What’s the weather like in your place now?
Unit 19. They're in the park - SBT Tiếng Anh lớp 3 mới: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 3. Look and write. (Nhìn và viết). 1. Mai and Linda are cycling. Mai và...
Bài tập – Unit 18: What are you doing? Sách BT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Tom and Tony are in the classroom. They are playing chess
Bài tập – Unit 18: What are you doing? Sách BT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Tom and Tony are in the classroom. They are playing chess
Unit 18. What are you doing? - SBT Tiếng Anh lớp 3: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 3. Fill the gaps with the words from the puzzle.(Điền vào chỗ trống với những từ...
Bài tập – Unit 17 What toys do you like Sách BT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your pets and toys: I have a dog, it is white
Bài tập – Unit 17 What toys do you like Sách BT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your pets and toys: I have a dog, it...
Unit 17. What toys do you like - SBT Tiếng Anh lớp 4: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 1. Complete and say aloud. (Hoàn thành và đọc to).a. ship (con tàu) b. kite...
Bài tập – Unit 16 Do you have any pets Sách BT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your pets: Do you have any pets?
Bài tập – Unit 16 Do you have any pets Sách BT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your pets: Do you have any pets?
Unit 16. Do you have any pets - SBT Tiếng Anh lớp 3 mới: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. A. PHONICS AND VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)Bài 1. Complete and say aloud.Bài 2....
Bài tập – Unit 15 Do you have any toys SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your toys: What are you toys?
Bài tập – Unit 15 Do you have any toys SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your toys: What are you toys?
Unit 15. Do you have any toys - SBT Tiếng Anh lớp 3 mới: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 1. Look, read and colour. (Nhìn, đọc và tô màu). Mai có nhiều đồ...
Bài tập – Unit 14 Are there any posters in the room SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about things in your house: There are six chairs in my kitchen
Bài tập – Unit 14 Are there any posters in the room SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about things in your house: There are six chairs...
Unit 14. Are there any posters in the room - SBT Tiếng Anh lớp 3: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 3. Write about things in your house. (Viết về những đồ vật trong...
Bài tập – Unit 13 Where’s my book SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your things: Where’s your school bag?
Bài tập – Unit 13 Where’s my book SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write about your things: Where’s your school bag?
Unit 13. Where's my book - SBT Tiếng Anh lớp 3 mới: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 2. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).(1) in (2) next to (3) on (4)...
Bài tập – Unit 12 This is my house SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: My house is white and has a lot of flowers. They’re very beautiful. There is a garden behind the house. It is large and has a lot of trees
Bài tập – Unit 12 This is my house SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: My house is white and has a lot of flowers. They’re very beautiful....
Unit 12. This is my house - SBT Tiếng Anh lớp 3 mới: Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 2. Read and tick . (Đọc và đánh dấu chọn).Xin chào! Tên mình là Nam....
Bài tập – Unit 11 This is my family SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write the questions: How old is he?
Bài tập – Unit 11 This is my family SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm: Write the questions: How old is he?
Unit 11. This is my family - SBT Tiếng Anh lớp 3 mới: Giải bài tập - Unit 11 This is my family SBT Tiếng anh lớp 3 thí điểm. Bài 3. Write about your family. (Viết về gia...