Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán trường THCS Thị Trấn Gôi 2018: Phát biểu nào sau đây là sai? Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau?

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 1 năm học 2018 – 2019 môn Toán lớp 7 trường THCS Thị Trấn Gôi.

A. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Các kết quả nào sau đây là đúng?

Câu 2: giá trị của P =  là:

A. -13/6      B. 13/6       C. 13/42        D. -13/42

Câu 3: giá trị của biểu thức E =  là:

A. 2/3        B. -2/3       C. 3/2       D. -3/2

Câu 4: Cho 3 số x,y,z thỏa mãn: x + y – z = 20 và x/4 = y/3 = z/5. Vậy giá trị của x, y, z lần lượt là:

A. 54, 53, 55       B. 40, 50, 60       C. 40, 30, 50       D. Kết quả khác

Câu 5: cho hình vẽ

1. Cặp A3 và B1 là hai góc:

A. So le trong      B. Đối đỉnh

2. Cặp A1 và B2 là hai góc:

A. So le trong      B. Đối đỉnh

C. Trong cùng phía     D. Đồng vị

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

B. Cho hai đường thẳng song song a và b. Nếu đường thẳng d vuông góc với đường thẳng a thì d cũng vuông góc với đường thẳng b

C. Với ba đường thẳng a,b và c. Nếu a⊥b và b⊥c thì a⊥c

D. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, nếu xOy = 90º thì ba góc còn lại cũng bằng 90°

Câu 7: Cho hình vẽ, biết p//t. số đo x của góc tại đỉnh A là:

A. 50º       B. 60°      C. 70º      D. 80º