Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 8 – Chương 9: Mối quan hệ giữa thần kinh giao cảm với thần kinh đối giao cảm là gì?

CHIA SẺ
Mối quan hệ giữa thần kinh giao cảm với thần kinh đối giao cảm là gì?; Hãy nêu sự giống nhau giữa phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm … trong Kiểm tra 15 phút Sinh lớp 8 – Chương 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(4đ) Hãy nêu sự giống nhau giữa phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm.

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Mối quan hệ giữa thần kinh giao cảm với thần kinh đối giao cảm là?

A. hỗ trợ lẫn nhau.

B. kích thích lẫn nhau.

C. đối lập nhau.

D. Cả A, B và C

2. Trung ương của thần kinh giao cảm nằm ở đâu?

A. Chất xám thuộc sừng bên của tủy sống

B. Chất trắng của tủy sống

C. Chất trắng của bán cầu não

D. Cả B và C

3..(4đ) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3… đê hoàn chỉnh các câu sau:

Phân hệ đối giao cảm có trung ương là …(1)… trong trụ não và đoạn cùng tủy sống. Các nơron …(2)…. đi tới các hạch đối giao cảm để tiếp nhận các ….(3)… Các sợi trước hạch của cả 2 phân hệ đều có …(4)…., còn các sợi sau hạch không có bao miêlin.


1.. (4đ) Những điểm giống nhau:

Đểu bao gồm phần trung ương (hạch xám trong trụ não hoặc trong tuỷ sống) và phần ngoại biên (dây thần kinh, hạch thần kinh).

Các dây thần kinh li tâm đi đến các cơ quan sinh dưỡng đều qua hạch thần kinh sinh dưỡng và gồm các sợi trước hạch và sợi sau hạch.

Điều khiển, điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng.

2..(2đ)

1

2

C

A

3..(4đ) 1. Các nhân xám;

2. Trước hạch;

3. Nơron sau hạch;

4. Bao miêlin;