Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 chương 5 Tiêu hóa: Sau hấp thụ, chất nào được vận chuyển theo cả 2 con đường (máu và bạch huyết)?

CHIA SẺ
Sau hấp thụ, chất nào được vận chuyển theo cả 2 con đường (máu và bạch huyết)?; Những chất dinh dưỡng nào được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 chương 5 Tiêu hóa. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(4đ) Những chất dinh dưỡng nào được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu? Những chất dinh dưỡng nào được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết?

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sau hấp thụ, chất nào được vận chuyển theo cả 2 con đường (máu và bạch huyết)?

A. Lipit

B. Gluxit

C. Protêin

D. Cả B và C

2. Trong ống tiêu hoá, chất dinh dưỡng được hấp thụ chủ yếu ở đâu ?

A. Dạ dày

B. Ruột non

C. Ruột già

D. Cả B và C

3..(4đ) Hoàn thành các chỗ trống trong câu sau.

Sự hấp thụ các ..(l)… diễn ra chủ yếu …(2)… Các chất được hấp thụ tuy đi theo hai đường máu và bạch huyết nhưng cuối cùng vẫn được …(3)… đến các tế bào cơ thể.

Gan tham gia ..(4)… các chất trong máu được ổn định, đồng thời khử các chất độc có hại với cơ thể.


1.. (4đ) Những chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu gồm đường, axit béo và glixêrin, axit amin, các vitamin tan trong nước, các muối khoáng, nước.

Những chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết gồm lipit (các giọt đã được nhũ tương hoá); các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K).

2..(2đ)

1

2

B

B

3..(4đ) 1. Chất dinh dưỡng ;

2. Ở ruột non ;

3. Hoà chung và phân phối ;

4. Điều hoà nồng độ.