Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 8 – Chương 1: Cung phản xạ có đặc điểm gì?

CHIA SẺ
Cung phản xạ có đặc điểm gì?;  Phân biệt phản xạ và cung phản xạ … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 8 – Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (5đ) Phân biệt phản xạ và cung phản xạ.

Câu 2.(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Cung phản xạ có đặc điểm

A. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.

B. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.

C. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.

D. Cả A và B.

2. Nơron hướng tâm có đặc điểm

A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiộm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

D. Cả A và B.

Câu 3.(3 đim) Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp :

Phản xạ là…..(1)….của cơ thể để trả lời các…..(2)…..của môi trường thông qua…..(3)…..Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo vẻ trung

ương thần kinh.

a. kích thích

b. phản ứng

c. tác động

d. hệ thần kinh


1.. (5đ) – Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

– Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng, thường gồm 3 nơron : nơron cảm giác, nơron liên lạc, nơron vận động.

Câu 2.(2đ)

1

2

B

B

Câu 3.(3 đim)

1

2

3

b

a

d