Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 Học kì 2: Hãy phân tích một số đặc sắc nghệ thuật đã tạo nên sức thuyết phục đối với người đọc ở bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. (6,0đ)

Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ nhằm mục đích gì? Hãy xác định mục đích của hành động nói thể hiện ở một câu trong bài hịch và vai trò của câu ấy đối với việc thực hiện mục đích chung … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 Học kì 2.Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ nhằm mục đích gì? Hãy xác định mục đích của hành động nói thể hiện ở một câu trong bài hịch và vai trò của câu ấy đối với việc thực hiện mục đích chung. (4,0đ)

2.Hãy phân tích một số đặc sắc nghệ thuật đã tạo nên sức thuyết phục đối với người đọc ở bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. (6,0đ)


1. – Nêu được mục đích nói của bài hịch: khích lệ tướng sĩ học tập cuốn Binh thư yếu lược do chính Trần Quốc Tuấn biên soạn, đồng thời cũng khích lệ lòng tự tôn dân tộc của họ.

–  Xác định mục đích nói của một câu bất kì (1,0đ), nêu được vai trò của câu ấy đối với việc thực hiện mục đích chung.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2. Nêu được một số đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm:

– Sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố: chính luận và văn chương, tư duy lô-gíc và tư duy hình tượng, lí trí và tình cảm.

Advertisements (Quảng cáo)

– Lập luận chặt chẽ sắc bén, lời văn thống thiết, gợi cảm.

– Sử dụng nhuần nhuyễn nhiều biện pháp nghệ thuật: so sánh đối lập, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu, câu hỏi tu từ, ẩn dụ, phóng đại…

Advertisements (Quảng cáo)