Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 – chương 5 Tiêu hóa: Chất dinh dưỡng trong thức ăn được hấp thu chủ yếu ở đâu?

CHIA SẺ
Chất dinh dưỡng trong thức ăn được hấp thu chủ yếu ở đâu?; Mỗi hoạt động tham gia biến đổi thức ăn ở khoang miệng có tác dụng cụ thể như thế nào ? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 – chương 5 Tiêu hóa. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(4đ) Mỗi hoạt động tham gia biến đổi thức ăn ở khoang miệng có tác dụng cụ thể như thế nào ?

2..(6đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Chất dinh dưỡng trong thức ăn được hấp thu chủ yếu ở

A. Khoang miệng.

C. Ruột non.

B. Dạ dày.

D. Ruột già.

2. Trong dịch vị có enzim

A. amilaza.                  B. pepsin.

C. tripsin.                    D. lipaza.

3. Thành phần cơ bản của enzim là

A. lipit.                        B. axit nuclêic,

C. prôtêin.                   D. cacbohiđrat.

4. Loại enzim nào được thực hiện tiêu hoá hoá học ở khoang miệng ?

A. Pepsin                   B. Amilaza

C. Tripsin                   D. Cả B và C

5. Enzim amilaza có trong nước bọt của người xúc tác cho sự chuyển hoá chất nào

sau đây?

A. Tinh bột             B. Glucôzơ

C. Mantôzơ             D. Xenlulôzơ

6. Nghĩa đen của câu “Nhai kĩ no lâu” là gì?

A. Nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hoá càng cao

B. Nhai kĩ thì hiệu suất hấp thụ chất dinh dưỡng càng cao

C. Nhai kĩ thì thức ăn dừng lại ở ống tiêu hóa lâu

D. Cả A và B.


1.. (4đ) Sự tiết nước bọt làm ướt và mềm thức ăn ; hoạt động nhai làm mềm và nhuyễn thức ăn ; đảo trộn thức ăn làm thức ăn thấm đẫm nước bọt; tạo viên thức ăn thuận lợi cho nuốt; hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt làm biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ.

2..(6đ)

1

2

3

4

5

6

B

B

C

B

A

B