Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 chương 11 Sinh sản: Hãy giải thích để chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể?

CHIA SẺ
Hãy giải thích để chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể?; Hãy nối các thông tin ở cột B với thông tin ở  cột A sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 chương 11 Sinh sản. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (4đ) Hãy nối các thông tin ở cột B với thông tin ở  cột A sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời.

Loại mô (A)

Chức năng (B)

1. Mỏ biểu bì

a. Co dãn

1…..

2. Mô liên kết

b.Tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều khiển sự hoạt động các cơ quan để trả lời các kích thích của môi trường.

2……

3. Mô cơ (cơ vân, cơ trơn, cơ tim)

c. Bảo vệ, hấp thu, tiết

3…………

4. Mô thần kinh

d. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan.

4….. …..

Câu 2. (6đ) Hãy giải thích để chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể?


Câu 1.

1

2

3

4

c

d

a

b

Câu 2. Hãy giải thích để chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể.

– Cơ thể được cấu tạo từ nhiều hệ cơ quan; mỗi hệ cơ quan do nhiều cơ quan hợp lại; mỗi cơ quan được tập hợp bời nhiều mô có chức năng giống nhau; mỗi mô do nhiều tế bào có hình dạng, cấu tạo và chức năng giống nhau tạo thành.

–   Mọi cơ thể từ đơn bào đến đa bào đều có cấu tạo từ tế bào

–  Tất ca mọi tế bào trong cơ thê đều có cấu tạo rất giống nhau, bao gôm:

+ Màng sinh chất

+ Chất tế bào (có chửa các bào quan)

+ Nhân tế bào gồm màng nhân, nhiễm sắc thể, nhân con.

Vì vậy, tế bào được xem là đơn vị cấu tạo của cơ thể.