Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Vật lý chương 1 Cơ học: Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau?

CHIA SẺ
Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau; Một căn nhà khối lượng 600 tấn phải có diện tích móng tối thiểu là bao nhiêu để được an toàn ? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Vật lý chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau:

Đối tượng

Khối lượng

Áp lực

Diện tích phần tiếp xúc với nền đất

Áp suất (N/m\(^2\))

Người

60kg

210 cm\(^2\) 1 bàn chân

Máy cày

6000kg

1,4 m\(^2\) 1 dây xích

Bàn 4 chân

20kg

16 m\(^2\) 1 chân bàn

Xe tăng

60 tấn

1,5 m\(^2\)1 dây xích

2.Theo tính toán của các kĩ sư xây dựng, áp suất của các công trình trên nền đất cứng có giá trị nhỏ hơn 98000 Pa thì công trình sẽ không bị Ịún, nghiêng. Một căn nhà khối lượng 600 tấn phải có diện tích móng tối thiểu là bao nhiêu để được an toàn ?


1.

Đối tượng

Khối lượng

Áp lực

Diện tích phần tiếp xúc với nên đất

Áp suất ( N/m\(^2\))

       Người

60 kg

600 N

   210 cm\(^2\) 1 bàn

chân

14286

Máy cày

6 000 kg

60 000 N

  1,4 m\(^2\) 1 dây xích

21429

Bàn 4 chân

20 kg

200 N

16 m\(^2\) 1 chân bàn

31250

Xe tăng

60 tấn

600 000 N

1,5 m\(^2\) 1 dây xích

200000

2. Áp suất \(p =\dfrac{F}{ S}\)

\( \Rightarrow  S = {F \over p}= \dfrac{{{{6.10}^6}}}{ {{{98.10}^3}}} =61,22 m^2\) .