Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Vật lý chương 2 Nhiệt học: Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 1,6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu km ?

CHIA SẺ
Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 1,6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu km ?; iết hiệu suất của động cơ là 25%. khi 1 kg xăng cháy hết thì tỏa ra nhiệt lượng q = 4,6.10\(^7\) J, khối lượng riêng của xăng là 700kg/m\(^3\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Vật lý chương 2 Nhiệt học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.  Một tấm thép khối lượng 2kg được bỏ vào 2kg rượu. Nhiệt độ của thép giảm đi 25°C. Biết nhiệt dung riêng của thép và rượu lần lượt là c\(_{th}\) = 460 J/kgK và c\(_r\)  = 250 J/kgK. Hỏi nhiệt độ của rượu tăng lên bao nhiêu độ ?

2. Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 1,6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu km ? Biết hiệu suất của động cơ là 25%. khi 1 kg xăng cháy hết thì tỏa ra nhiệt lượng q = 4,6.10\(^7\) J, khối lượng riêng của xăng là 700kg/m\(^3\) .


1. Nhiệt lượng tấm thép tòa ra: \(Q_1  = m_1 .c_t  .∆t_1\)

Nhiệt lượng rượu thu vào: \(Q_2  = m_2.c_t .∆t_2\)

Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào nên ta có: \(Q_1 = Q_2\) .

 Hay \(m_1 .c_t ∆t_1 =m_2 .c_t . ∆t_2  \)

\(\Leftrightarrow  2.460.25 = 2.250. ∆t_2\)

\( \Rightarrow  ∆t_2= 46^oC\)

2.Đổi \(2l  = 0,002 m^3\); \(1,6kW = 1600W ; \) \(v = 36km/h = 10 m/s\)

 Khối lượng của 2\(\ell \)  xăng là: \(m = D.V = 700.0,002 = 1,4\,kg.\)

Nhiệt lượng do xăng bị đốt cháy tỏa ra là:

\(Q = m.q = 1,4.4,6.10^7  = 6,44.10^7\,J\).

Công của động cơ xe máy : Từ \(H = \dfrac{A }{ Q}  100\%  \Rightarrow  A = \dfrac{{QH} }{ {100\% }}\)

thay số: \(A = \dfrac{{6,{{44.10}^7}.25\% } }{{100\% }} = 1,61 .10^7\,J\)

Thời gian xe máy đi : Từ \(P=\dfrac{A}{ t}\)

\(\Rightarrow t= \dfrac{A }{ P} = \dfrac{{1,{{61.10}^7}} }{ {1600}} =10062,5\,s.\)

Quãng đường xe máy đi được là : \(s = v.t = 10.10062,5 = 100,625km.\)