Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 chương 9 Thần kinh và giác quan: Phân biệt cung phản xạ vận động với cung phản xạ sinh dưỡng?

CHIA SẺ
Phân biệt cung phản xạ vận động với cung phản xạ sinh dưỡng?; Đánh dấu X vào ô trống cho phù hợp … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 chương 9 Thần kinh và giác quan. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1.(4 điếm) Phân biệt cung phản xạ vận động với cung phản xạ sinh dưỡng.

Câu 2.(4đ) Đánh dấu X vào ô trống cho phù hợp.

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điểu kiện

Trả lời các kích thích không điều kiện

Trả lời các kích thích bất kì

Mang tính bẩm sinh

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

Mang tính bền vững

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

Có tính chất di truyền

Không mang tính di truyền

Câu 3.(2đ) Hãy tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2 để hoàn chỉnh các câu sau :

Phản xạ có điều kiện là những phản xạ …(l).. trong đời sống, qua một quá trình học tập, ..(2)… Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi, tạo điều kiện cho cơ thể thích nghi với điều kiên sống mới.


Câu 1. (4đ)

 

Câu 2. (4đ)

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

Trả lời các kích thích không điều kiên

X

Trả lời các kích thích bất kì

X

Mang tính bẩm sinh

X

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

X

Mang tính bén vững

X

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

X

Có tính chất di truyền

X

Không mang tính di truyền

X

Câu 3.(2đ) 1. Được hình thành;       2. Rèn luyện