Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Kiểm tra 45 phút Hóa 8 Chương 6 Dung dịch: Nồng độ % và thể tích dung dịch là

Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Chương 6 – Dung dịch môn Hóa học lớp 8: Hoà tan 25 gam chất X vào 100 ml nước, được dung dịch có khối lượng, riêng là 1,143 g/ml. Nồng độ % và thể tích dung dịch là…

Phần trắc nghiệm (3đ)

1. Hoà tan 25 gam chất X vào 100 ml nước, được dung dịch có khối lượng, riêng là 1,143 g/ml. Nồng độ % và thể tích dung dịch là

A. 25% và 80 ml

B.30% và 100 ml

C. 35% và 90 ml

D. 21,87% và 109,4 ml

2. Một bạn học sinh đốt cháy hết 1,44 gam một nguyên tố A trong bình chứa oxi vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm đi qua dung dịch nước vôi trong, thì thấy bình nước vôi trong hoá đục và bình nặng thêm 2,88 gam. Nguyên tố A là

A.N = 14.                       B. P = 31.

C. Cl = 35,5.                  D. S = 32.

3. Hỗn hợp nào sau đây không phải là dung dịch?

A. Nước sồng Hồng

B.Nước khoáng Lavie

C. Không khí.

D. Gang.

4. Dãy các muối nào sau đây tan trong nước?

Advertisements (Quảng cáo)

A. NaCl, KNO3, BaSO4, FeCl2.

B. Al2(SO4)3, AgCl, Na2CO3, CaCl2.

C. CaCO3, FeCl3, K2SO4, NaNO3.

D. CuSO4, AlCl3, KNO3, Na2S.

5. Thêm 40 gam NaOH vào 160 gam dung dịch NaOH 10%. Nồng độ % của dung dịch mới là

A. 2,8%.                         B. 28%.

C. 56%.                          D. 20%.

6. Phán ứng hoá học nào sau đây là phản ứng hoá hợp?

A. Al + HCl \(\to\) AlCl3 + H2

B. 2KMnO4 \(\to\) K2MnO4 + MnO2 + O2

Advertisements (Quảng cáo)

C. Fe + Cl2 \(\to\) FeCl3

D. H2 + Fe2O3 \(\to\) Fe + H2O

Phần tự luận (7đ)

1. (3,5đ) Để thu được dung dịch HNO3 20% cần lấy a (gam) dung dịch

HNO3 40% pha với b (gam) dung dich HNO3 15%. Tính tỉ lệ a/b

2. (3,5đ) Hoà tan 6,2 gam Na2O vào 100 ml nước. Tính nồng độ C% của dung dịch thu được.

Phần trắc nghiệm (3đ)

Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1. D          Câu 2. D         Câu 3. A         Câu 4. D         Câu 5. B          Câu  6. C

Phần tự luận (7đ)

1. (3,5đ)

Để thu được dung dịch HNO3 20% cần lấy a (gam) dung dịch HNO3  40%

pha với b (gam) dung dich HNO3 15%. Tính tỉ lệ \({a \over b}\)

a (gam)             40%                 5

                                    20%

b (gam)            15%                 20

Suy ra tỉ lệ \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{5}{{20}} = \dfrac{1}{4}\)

2. (3,5đ)

PTHH : \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

           \(\dfrac{{6,2}}{{62}} = 0,1\)                   0,2

Nồng đô phần trăm của dung dich thu được là : \(C\%  = \frac{{0,2.40}}{{6,2 + 100}}.100\%  = 7,53\% .\)

Advertisements (Quảng cáo)