Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 THCS Hòa Sơn có đáp án 2017

CHIA SẺ

[Có đáp án] Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 8 chương 4 của trường THCS Hòa Sơn.TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA SƠN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 MÔN HÓA LỚP 8

Thời gian làm bài 45 phút

I/ Trắc nghiệm : 3đ

Khoanh tròn vào đáp án đúng :

1 : Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là :

A . sự oxi hóa                      B . sự cháy

C . sự đốt nhiên liệu             D . sự thở

2 : Hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của khí oxi là dùng cho  :

A . Sự hô hấp và quang hợp của cây xanh.

B . Sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu.

C . Sự hô hấp và sự cháy

D . Sự cháy và đốt nhiên liệu

3 :  Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC . Công thức hóa học của oxit là :

A . P2O3                 B . P2O5                    
C.PO2                 D . P2O4

4 : Sự cháy khác sự oxi hóa chậm là :

A . có phát sáng                              B . không phát sáng

C . có tỏa nhiệt                                D . không tỏa nhiệt

5 : Thành phần theo thể tích của khí nitơ , oxi , các khí khác trong không khí lần lượt là:

A . 78%  , 20% , 2%                               B . 78% , 21% , 1%

C . 50% , 40% , 10%                              D . 68% , 31% , 1%

 Câu 6 : Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là :

A . Nước                B . Không khí           C . KMnO4          D . CaCO3

II/ TỰ LUẬN : 7đ

7 : Các oxit sau thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ . Gọi tên các oxit đó  ? . 1,5đ

Na2O  ,  CaO    ,  CO2   ,  SO3

8 : Hãy cho biết các phản ứng sau thuộc phản ứng nào ? . Vì sao ?  1,5 đ

9 : (4đ ).

Đốt cháy 6,2g  phot pho trong khí oxi thu được điphotphopentaoxit  ( P2O5 ) .

a) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành sau khi đốt cháy .

b) Tính thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng .

c) Nếu lấy lượng khí oxi dùng để đốt cháy lượng photpho trên cho phản ứng với khí metan (CH4) thì thể tích khí cacbonđioxit (đktc) thu được là bao nhiêu ?

(  P = 31    O =16     C =12    H  = 1   )

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA 8 CHƯƠNG 4 – THCS HÒA SƠN

I/ TRẮC NGHIỆM  :

Câu 1 2 3 4 5 6
 Phương án A B B A B C

II/ TỰ LUẬN  : 7đ

 Câu  Nội dung cần nêu được  Điểm

 

  7 – Oxit axit : vì C , S là phi kim

CO2     Cacbon đioxit

SO3     lưu huỳnh trioxit

– Oxit bazzơ : vì Na , Ca là kim loại

Na2O     Natri oxit

CaO       Canxi oxit

0,75đ

0,75đ

  8   – PT (1) thuộc phản ứng phân hủy vì : từ một chất sinh ra nhiều chất mới .

– PT(2) , (3) thuộc phản ứng hóa hợp vì có một chất mới được sinh ra từ hai hay nhiều chất ban đầu.

  0,75đ

0,75đ

  9  –  PTPƯ xảy ra : (1)

– Theo bài ra có : nP  = 6,2  :  31  =  0,2  mol

a) –  Theo PT ta có  :   nP2O5   =   1/2nP  =  0,1 mol

Khối lượng  P2O5   mP2O5    =  n  . M    =   0,1  . 142  = 14,2g

b) Thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng :

V O2     =   n02    .  22,4     mà   nO2   = 5/4 nP    =  5/4 . 0,2 =  0,25 mol

Vậy  VO2    =  0,25 . 22,4   =  5,6 lit

c)  PT xảy ra :  (2)

– Theo PT (1) và (2)  thì :

nC02  =  ½ nO2  =  ½  . 0.25   =  0,125  mol

Vậy thể tích khí CO2 (đktc) là :

V CO2     =    0,125  .  22,4   =   2,8 lit .

——————–HẾT——————————–

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ